Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-09-14 Przetarg pisemny na sprzedaż składników majątku ruchomego (samochody)

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007r. Nr 27, poz. 177 ze zm.)

ogłasza publiczny przetarg pisemny

na sprzedaż następujących składników aktywów trwałych:

1. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan 2.2. Diesel MR’06 E4 , nr rej. CT 0957G, rok produkcji 2007, stan licznika 221.045 km;

Cena wywoławcza wynosi 39.000,00 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy, 00/100) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.900,00 (słownie: trzy tysiące dziewięćset) złotych.

2. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan 2.2. Diesel MR’06 E4, nr rej. CT 0958G, rok produkcji 2007, stan licznika  285.422 km;

Cena wywoławcza wynosi 37.000,00 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy, 00/100) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.700,00 (słownie: trzy tysiące siedemset) złotych.

3. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan 2.2. Diesel MR’06 E4, nr rej. CT 4532G, rok produkcji 2007, stan licznika 215.976 km;

Cena wywoławcza wynosi 38.500,00 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset, 00/100) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.850,00 (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) złotych.

4. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan MR’03 E4, nr rej. CT 9589C, rok produkcji 2005, stan licznika 214.562 km;

Cena wywoławcza wynosi 23.000,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące, 00/100) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta) złotych.

5. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan MR’06 E4, nr rej. CT 8290F, rok produkcji 2006, stan licznika 229.436  km;

Cena wywoławcza wynosi 28.000,00 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy, 00/100) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.800,00 (słownie: dwa tysiące osiemset) złotych.

6. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan MR’03 E4, nr rej. CT 9591C, rok produkcji 2005, stan licznika  219.392 km;

Cena wywoławcza wynosi 24.500,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset, 00/100) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.450,00 (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych.

7. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Sedan MR’03 E4, nr rej. CT 9852E, rok produkcji 2005, stan licznika  219.564 km;

Cena wywoławcza wynosi 24.000,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące, 00/100) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.400,00 (słownie: dwa tysiące czterysta) złotych.

8. samochodu osobowego marki Toyota Avensis Liftback MR’06 E4, nr rej. GMB 51RA, rok produkcji 2006, stan licznika 200.418 km;

Cena wywoławcza wynosi 27.000,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy, 00/100) złotych netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.700,00 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych.

Oferent może złożyć ofertę dotyczącą jednego lub większej liczby ww. składników aktywów trwałych.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 08.10.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40 w Toruniu, w Kancelarii Ogólnej w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie z adnotacją „przetarg pisemny dnia 08.10.2012 r. – sprzedaż samochodów osobowych – nie otwierać” oraz z podaniem telefonu kontaktowego do Oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2012 r. o godz. 11:00, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. W otwarciu ofert wezmą udział wyłącznie przedstawiciele Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę Oferenta wraz z numerem telefonu kontaktowego,

-  datę sporządzenia oferty,

- wskazanie składnika aktywów trwałych (składników aktywów trwałych), którego dotyczy wraz z oferowaną ceną,

-  dowód wniesienia wadium,

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz oświadczenie Oferenta, iż nie wnosi on zastrzeżeń, co do warunków przetargu,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-  zaświadczenie o numerze REGON, decyzję o nadaniu NIP,

- w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w przetargu,

- oświadczenie w trybie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27, poz. 177 ze zm.), którego wzór dostępny jest na stronie internetowej www.polski-cukier.pl, zakładka: serwis korporacyjny, ogłoszenia, przetargi, (poniżej Oświadczenie do pobrania)

-  inne dokumenty potwierdzające tożsamość Oferenta.

Oferent będzie związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w Banku Polska Kasa Opieki S.A. II/O w Toruniu, nr konta 28 1240 1936 1111 0010 0412 6853 z dopiskiem „wadium – samochód osobowy – poz. nr ….”, np. „wadium – samochód osobowy – poz. nr 1” (dla samochodu osobowego o nr rej. CT 0957G), w terminie do dnia 08.10.2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W przypadku składania oferty dotyczącej więcej niż jednego składnika aktywów trwałych Oferent wnosi wadium w wysokości równej sumie kwot wadium przewidzianych dla właściwych składników majątku ruchomego.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium,

- nie zawiera danych lub dokumentów wskazanych w części ogłoszenia dotyczącej zawartości oferty bądź podane dane lub przedłożone dokumenty są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

- Oferent nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej.

Sprzedaż konkretnego składnika aktywów trwałych nastąpi na rzecz Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży składnika aktywów trwałych nastąpi z chwilą otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni licząc od dnia powiadomienia Oferenta o przyjęciu jego oferty. Nabywca, który we wskazanym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z zawarcia umowy oraz wpłacone wadium. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na podstawie faktury VAT i protokołu przekazania.

Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. gdy żaden z Oferentów nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie.

W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę postępowanie przetargowe kontynuowane będzie w formie licytacji, o której miejscu i czasie odbycia Oferenci, którzy zaoferowali tę samą najwyższą cenę, zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje na temat składników aktywów trwałych, będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod numerem tel. 695 650 042. Przedmioty przetargu można obejrzeć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyoty, Bednarscy Spółka Jawna, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1-3 w Toruniu w dniu 28.09.2012 r. w godz. od 10:00 do 13:00 lub w innym terminie, po jego uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Dodatkowych informacji na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem 056 65 01 266.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do:

- zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed otwarciem ofert,

- unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz. 177 ze zm.),

- zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oświadczenie do pobrania

« wstecz