Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-10-22 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w byłej „Cukrowni Klemensów” w Szczebrzeszynie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

  1. Ładowarka kołowa „Stalowa Wola Ł-34”, rok produkcji 1996, nr inwent. KLE 5-80-000-3559. Cena wywoławcza netto: 50.000 zł, wadium: 5.000 zł, postąpienie – 1.000 zł. Stawka podatku VAT – 23 %;
  2. Drabina mechaniczna 12 m. Typ - FAMAD/DW-12 nr fabr. 991, rok produkcji 1990, nr inwent. KLE 6-41-000-3419. Cena wywoławcza netto: 1.000 zł, wadium: 100 zł, postąpienie - 50 zł. Stawka podatku VAT – zwolniona;
  3. Drabina mechaniczna 12 m. Typ- FAMAD/DW-12 nr fabr. 1024, rok produkcji: 1991, nr inwent. KLE 6-41-000-3414. Cena wywoławcza netto: 1.000 zł, wadium: 100 zł, postąpienie - 50 zł. Stawka podatku VAT – zwolniona;
  4. Paleciarka – owijarka do palet typ: POLPACK-ECOSPIR, rok produkcji 1999, nr inwent: KLE 6-60-000-3619. Cena wywoławcza netto: 2.050 zł, wadium: 205 zł, postąpienie - 50 zł. Stawka podatku VAT – 23 %;
  5. Stertownik „ŻYRAFA – 5” typ: WZR Kraków/302 NSZ; szerokość taśmy: 0,60 m, wydajność 5 t/h, rok produkcji 1966, nr inwent. KLE 6-43-000-1708. Cena wywoławcza netto: 1.800 zł, wadium: 180 zł, postąpienie – 50 zł. Stawka podatku VAT – zwolniona;
  6. Stertownik „ŻYRAFA – 6” – produkcji WZR Kraków, szerokość taśmy: 0,65 m, podnoszenie 8,5 m, wydajność 5 t/h, rok produkcji 1973, nr inwent. KLE 6-43-000-2031. Cena wywoławcza netto: 1.300 zł, wadium: 130 zł, postąpienie – 50 zł. Stawka podatku VAT – zwolniona;
  7. Urządzenie do transportu worków, szerokość taśmy-0,55m, wysokość podnoszenia – 6 m, wydajność – 3,5 t/h, nr inwent. KLE 6-43-000-3311. Cena wywoławcza netto – 1.000 zł, wadium - 100 zł, postąpienia – 50 zł. Stawka podatku VAT- zwolniona;
  8. Wózek paletowy 1,5 t., rok produkcji 2002, nr inwent. N01/11935/KLE, ilość sztuk – 2 szt. Cena wywoławcza netto za 1 szt. – 85 zł, wadium – 8,50 zł, postąpienie – 5 zł. Stawka podatku VAT – 23 %;
  9. Wózek paletowy 1,5 t., rok produkcji 2002, nr inwent. N01/11936/KLE, ilość sztuk – 2 szt. Cena wywoławcza netto za 1 szt. – 85 zł, wadium – 8,50 zł, postąpienie – 5 zł. Stawka podatku VAT – 23 %.

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2012 r. o godz. 10:00 w byłej „Cukrowni Klemensów” w Szczebrzeszynie, ul. Słodka 3, w budynku administracyjno – biurowym pokój działu handlowego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np: Stertownik Żyrafa-5 - poz.5” w terminie do 13 listopada 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 29 listopada 2012 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w byłej „Cukrowni Klemensów” w Szczebrzeszynie, ul. Słodka 3, w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Mirosław Marcyjaniak – tel.: 785 854 300.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz