Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-10-23 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego działki o nr: 910/12 o pow. 0,3175 ha, zabudowanej położonej w miejscowości Rejowiec ul. Fabryczna 16, kod pocztowy 22 - 160 Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1K/00059293/2, wraz z prawem własności budowli w postaci utwardzenia nawierzchnią różnorodną - trylinką i brukiem na pow:2380 m.kw.

Cena wywoławcza wynosi 16.700,00 zł netto. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.670,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 20 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w Rejowcu przy ulicy Fabrycznej 16 w budynku administracyjnym cukrowni pok. 9;

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej o powierzchni łącznej 3,0342 ha w skład której wchodzą zabudowane działki nr 910/8 o powierzchni 2,9680 ha i nr 643/5 o powierzchni 0,0662 ha, położone w miejscowości Rejowiec ul. Fabryczna 16, kod pocztowy 22 - 160 Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1K/00059293/2, wraz z prawem własności budynku wagi kolejowej, budynku hydroforowni i utwardzenia z płyt betonowych pełnych o wymiarach 1 x 3 – 755 szt.; 1,5 x 3 – 69 szt., 1,3 x 3 – 66 szt., płyt oporowych 150 x 200 L – 61 szt. i 0,6 x 200 L – 76 szt. oraz trylinką i brukiem na ogólnej pow. 14.500 m.kw.

Cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł netto. Sprzedaży zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 15.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 20 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w Rejowcu przy ulicy Fabrycznej 16 w budynku administracyjnym cukrowni pok. 9.

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem odpowiednio: przetarg 1 „wadium – dz.910/12 , przetarg 2: „wadium – działka nr …….” w terminie do dnia 15 listopada 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis   z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją  tożsamość , a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają:

- Pan Leszek Garbacz – tel. 785 852 080

- Pani Teresa Marczuk- tel. 695 650 136

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz