Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-11-15 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w miejscowości Łapy, woj. podlaskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: Łapy 18 – 100, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 

 

L.p.

 

Przedmiot sprzedaży (nazwa, model, typ)

Ilość

szt.

Cena wywoławcza

netto zł/ szt. *)

 

Wadium

zł/szt.

 

Postąpienie

zł/szt.

1.

Filtr zagęszczający 190, producent: ZUP-Nysa, r. bud. 1972 nr inw. ŁAP 560219, 560220, 560221, 560222

4

17.350

1.735

200

2.

Filtr zagęszczający 80, producent: ZUP-Nysa, r. bud. 1972 nr inw. ŁAP 560223, 560224, 560225, 560226

4

11.500

1.150

200

3.

Zbiornik wyrównawczy (przy filtrach zag.), r.bud.1973, nr inw. ŁAP 604298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305

8

900

90

50

4.

Filtr próżniowy FBPC-40, producent: ZUP-Nysa, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 431120, 431121

2

17.700

1.770

200

5.

Filtr zagęszczający GP-100, producent: Spomasz - Łódź, r. bud. 1975/76, nr inw. ŁAP 560307, 313, 314, 315

4

7.300

730

100

6.

Filtr ciśnieniowy płytowy 70m², producent: ŚFUP, r. bud. 1974, nr inw. ŁAP 431243, 244, 245, 246, 247, 248, 255, 257, 258, 260,

10

10.900

1.090

200

7.

Filtr ciśnieniowy płytowy, producent: ŚFUP, r. bud. 1974, nr inw. ŁAP 431256

1

9.900

990

100

8.

Filtr ciśnieniowy płytowy, producent: ŚFUP, r. bud. 1974, nr inw. ŁAP 431261

1

10.900

1.090

200

9.

Prasa wysłodkowa wysokiego wyżęcia PDW-1, producent: ZUP-Nysa, 2-wrzecionowa, r. bud. 1972, nr inw. ŁAP 560198, ŁAP 560199

2

57.750

5.775

1.000

10.

Prasa wysłodkowa wysokiego wyżęcia PDW-1, producent: ZUP-Nysa, 2-wrzecionowa, nr inw. 560/28264/LAP

1

57.750

5.775

1.000

11.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1000mm,

dł. przenośnika 187,1mb, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 643169

1

52.500

5.250

1.000

12.

Przenośnik taśmowy – szer. taśmy B=1000mm,

dł. przenośnika 105mb, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 643169

1

29.400

2.940

300

13.

Aparat wyparny –pow. ogrzewania 1100 m²,

r. bud. 1973, producent: ŚFUP, nr inw. ŁAP 560208

1

50.000

5.000

1.000

14.

Saturacja I jednokotłowa – 3 rury Richtera,

producent: ŚFUP, r. bud. 1973/2000, nr inw. ŁAP 560488

1

21.000

2.100

300

15.

Saturacja II jednokotłowa – 2 rury Richtera,       producent: ŚFUP, r.bud.1973/2000, nr inw. ŁAP 560213

1

18.900

1.890

200

16.

Podnośnik kubełkowy wysłodków suchych po bębnie. dł.18,5 mb, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 643114

1

7.000

700

100

17.

Podnośnik kubełkowy brykietów, dł. 19 mb, r. bud. 1973, nr inw. ŁAP 643115

1

6.000

600

100

18.

Turbozespół TP-6 (turbina parowa TP6/4 o mocy 6 MW- 3000 obr/min - Zamech Elbląg, generator GT2-6-01 –moc 7500kVA – Dolmel Wrocław, wzbudnica WTM-40-3000 – Dolmel Wrocław), r. bud. 1973/74, nr inw. ŁAP 3404, ŁAP 3405

2

325.000

32.900

5.000

Zbiornik do oleju wraz z instalacją olejową (turbiny), r. bud. 1974, nr inw. ŁAP 604260, ŁAP 604261

2

4.000

19.

Kocioł parowy Babcock (Niemcy)–40t pary/h, ciśn.3,8 MPa, temp. pary 450/400ºC, moc cieplna 24,7 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r. bud. 1975, nr inw. ŁAP 31318

1

180.000

18.000

2.000

20.

Kocioł parowy 0080-010 (FAKOP Sosnowiec)–80t pary/h ciśn.3,7 MPa, temp. pary 450ºC, moc cieplna 49,3 MWt, paliwo: olej opał.-mazut, r. bud. 1974,nr inw. ŁAP 3136, ŁAP 3137

2

270.000

27.000

3.000

21.

Bęben do gaszenia wapna palonego, producent: ŚFUP, bęben o śr.2,0m i dł. całkowitej 9,3m, nr inw. ŁAP 56081, ŁAP 56082

2

21.000

2.100

300

22.

Przenośnik taśmowy – L=10,5 mb, B=800mm, napęd - elektrobęben 4kW, nr ŁAP 643130, ŁAP 643149

2

2.600

260

100

23.

Przenośnik taśmowy – L=10,7 mb, B=800mm,

napęd – silnik 5,5 kW + przekładnia, nr inw. ŁAP 643143

1

2.700

270

100

24.

Sprężarka powietrza typ WS-140, 14m³/min, 3,5 bar, r. bud. 1973/74, producent: Huta Stalowa Wola, nr inw. ŁAP 444138, 44413, 44414

3

3.000

300

100

25.

Pompa rotacyjna RJ-150-18m³/h, 30m-silnik 15kW nr 442/16155/LAP

1

1.700

170

100

26.

Wagopakarka Natronag, typ 192FB/2-K, zakres ważenia do 50kg, r. bud. 1990, nr inw. 560/26271-26272/LAP

2

12.800

1.280

200

*) podane ceny wywoławcze są cenami netto, przy czym do wylicytowanej ceny składników wymienionych w poz.10, 14 i 15 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Sprzedaż pozostałych składników jest zwolniona z podatku VAT.

Licytacja odbędzie się dnia 07 grudnia 2012 r. o godz. 11:00 w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Filtr zagęszczający 190 –poz.1 – Łapy” w terminie do 05 grudnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi. Jeżeli demontaż będzie wymagał naruszenia konstrukcji budynku (w tym: ścian, dachu, stropu) nabywca będzie obowiązany do uzgodnienia sposobu demontażu ze sprzedającym. Nabywca przy tym we własnym zakresie i na swój koszt wykonuje wszystkie czynności dodatkowe związane z demontażem, w tym także projektowe. Ściany i dach po demontażu nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzyć), a otwory w stropach zabezpieczyć.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej „Cukrowni Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8.00 do 13.00 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk -  tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.   

 

« wstecz