Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-11-15 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny sprzedaż:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej nr 3/22 o powierzchni 0,1137 ha, wraz z prawem własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości, położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0010, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza nieruchomości nr 3/22 wynosi 37.800,00 zł netto (słownie trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych) netto. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.780,00zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 378,00 zł (słownie trzysta siedemdziesiąt osiem) złotych;

  1. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 3/23 o powierzchni 0,1234 ha, położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0010, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza nieruchomości nr 3/23 wynosi 41.000,00 zł netto (słownie czterdzieści jeden tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.100,00 (słownie: cztery tysiące sto) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 410,00 (słownie czterysta dziesięć) złotych;

  1. prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 3/24 o powierzchni 0,0998 ha, położonej w Gryficach, obręb ewidencyjny 0010, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice – miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507/9.

Cena wywoławcza nieruchomości nr 3/24 wynosi 34.000,00 zł netto (słownie trzydzieści cztery tysiące złotych) netto. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.400,00 (słownie: trzy tysiące czterysta) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 340,00 złotych (słownie trzysta czterdzieści) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 11 grudnia 2012 r., o godzinie 11.00 w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem odpowiednio: wadium – działka nr …..”( podać nr działki) w terminie do dnia 7 grudnia 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg .

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr  tel. 91 38 420 51, tel. kom. 669990166.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz