Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2012-11-26 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Borowinie Sitanieckiej i Dołhobyczowie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych Borowina Sitaniecka położony w Borowinie Sitanieckiej, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie, obejmujące działkę ewidencyjną nr 61 o powierzchni 1,94 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1Z/00117192/1, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na TPP w skład których wchodzą:

  1. budynek wagowy (nr inwent. 109/29805/WER),
  2. utwardzenie składu (nr inwent. 220/29807/WER),
  3. waga samochodowa 50 t (nr inwent. 660/29810/WER),
  4. waga samochodowa 50 t (nr inwent. 660/29811/WER).

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi: 546.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT. Wadium wynosi: 54.600,00 zł (słownie; pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych). Postąpienie wynosi: 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się 20 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A.– Oddział „Cukrownia Werbkowice” przy ulicy Przemysłowej 2, w Werbkowicach – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Oddziału ”Cukrownia Werbkowice” o numerze: 16 2030 0045 1110 0000 0086 8840 z dopiskiem „przetarg – Borowina” do dnia 19 grudnia 2012 roku do godziny 15.00. Wadium nie podlega oprocentowaniu;

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych Dołhobyczów położony w Dołhobyczowie, gmina Dołhobyczów, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 281/3 o powierzchni 1,7749 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1H/00060204/9, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na TPP w skład których wchodzą:

  1. budynek wagi (nr inwent. 101/03482/WER),
  2. budynek wagi (nr inwent. 101/03825/WER),
  3. podjazd do wagi (nr inwent. 220/03827/WER),
  4. wieża oświetleniowa (nr inwent. 610/03228/WER),
  5. wieża oświetleniowa (nr inwent. 310/03229/WER).

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi: 318.200,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy dwieście złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek VAT. Wadium wynosi: 31.820,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysiące osiemset dwadzieścia złotych). Postąpienie wynosi: 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych).

Licytacja odbędzie się 20 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A.– Oddział „Cukrownia Werbkowice” przy ulicy Przemysłowej 2, w Werbkowicach – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Oddziału „Cukrownia Werbkowice” o numerze: 16 2030 0045 1110 0000 0086 8840 z dopiskiem „przetarg – Borowina” do dnia 19 grudnia 2012 roku do godziny 15.00. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w ciągu 21 dni po odbyciu się licytacji. W innym przypadku traci on prawo do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz złożone wadium. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi w miejscu i w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. Koszty zawarcia umowy i sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu przetargu dostępne są pod numerem telefonu 661 603 060.

Przedmiot przetargu można obejrzeć pod wskazanym adresem po uprzednim uzgodnieniu terminu. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

« wstecz