Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-01-17 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego w postaci kotłów gazowych w Lublinie, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

L.p.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza netto

wadium

Stawka podatku VAT

Postąpienie

1

Kocioł gazowy Babcock GmbH Typ: Omniblock DDHS wyd.pary – 16 t/h; ciśnienie dop:26 bar, moc cieplna 12 MW, rok prod:1997, nr.fabr: 18791

101.000

10.100

23 %

2.000

2

Kocioł gazowy Babcock GmbH Typ: Omniblock DDHS wyd.pary – 16 t/h ; ciśnienie dop:26 bar, moc cieplna 12 MW, rok prod:1997, nr.fabr: 18792

101.000

10.100

23 %

2.000

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2013 r. o godzinie 10:00 w byłej cukrowni w Lublinie ul. Krochmalna 13 „i” w pokój nr 209. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy nr: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „Lublin - Kocioł gazowy - poz.1” w terminie do dnia 11 lutego 2012 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie:

- aktualny wypis  z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.) pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 28 lutego 2013 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu można oglądać w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr. telefonu: 081 – 463 22 42 lub 695 650 356 i 695 650 263.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub poszczególnych pozycji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz