Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-01-21 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali użytkowych położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Ostrowite i Unisław, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza:

  1. publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowite, obręb ewidencyjny 0010-Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00006270/1, stanowiących:

a) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 75/13 o powierzchni 0,0473 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 11.000,00 (słownie: jedenaście tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

b) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/26 o powierzchni 0,0421 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 6.700,00 (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 67,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz. 9:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

c) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/27 o powierzchni 0,1893 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 36.700.000,00 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3.670,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 367,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

d) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/30 o powierzchni 0,0593 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 6.100,00 (słownie: sześć tysięcy sto złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 610,00 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz. 10:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

e) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/31 o powierzchni 0,0583 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 9.200,00 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 920,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 92,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa złote).

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

f) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/33 o powierzchni 0,1082 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

g) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/34 o powierzchni 0,0772 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 12.200,00 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.220,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 122,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa złote).

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

h) prawo użytkowania wieczystego działki zabudowanej oznaczonej nr 194/37 o powierzchni 0,1085 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 15.400,00 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.540,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 154,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery złote).

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 13 lutego 2013roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 11.02.2013 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości Ostrowite obejmująca działkę oznaczoną nr ……… Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

2)   publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

a)    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/3 o pow. 0,1817ha, wydzielonej z działki nr 580, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001 - Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 15.850,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.585,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt pięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

b)    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/4 o pow. 0,1545 ha, wydzielonej z działki nr 580, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001 - Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 13.850,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.385,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt pięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 139,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku o godz. 9:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

c)    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/5 o pow. 0,1373 ha, wydzielonej z działki nr 580, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001 - Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

d)    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/7 o pow. 0,1707 ha, wydzielonej z działki nr 580, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001 - Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 15.050,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.505,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 151,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku o godz. 10:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

e)    lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 321,06 m², znajdującego się w budynku użytkowo - mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ul. Chełmińskiej 69, wraz z udziałem wynoszącym 32106/107287 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny Unisław [Nr0009], powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00024060/6.

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego nr 1 wynosi 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku, o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul Przemysłowa 1.

f)     prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Unisław, obręb ewidencyjny 0009-Unisław, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie, obejmującej działkę nr 38/4 o powierzchni 0,1474 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Chełmnie prowadzona jest księga wieczysta nr TO1C/00001043/4, wraz z prawem własności budynków, budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 307.000,00 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 30.700,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3.070,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

g)    lokalu użytkowego oznaczonego nr 1 o pow. 277,24 m², znajdującego się w budynku użytkowo - mieszkalnym położonym w miejscowości Ostrowite, wraz z udziałem wynoszącym 32747/41956 w częściach wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz z takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 194/7 o pow. 0,2582 ha, obręb 0010 - Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00027732/1.

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego opisanego powyżej wynosi 217.000,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 21.700,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.170,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

h) lokalu użytkowego oznaczonego nr 1 o pow. 113,27 m², znajdującego się w budynku mieszkalno – użytkowym położonym w miejscowości Ostrowite 176, wraz z udziałem wynoszącym 11327/20018 w częściach wspólnych budynku i urządzeń niesłużących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz z takim samym udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 75/11 o pow. 0,0631 ha, obręb 0010 - Ostrowite, gmina Brzuze , powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00028079/2.

Cena wywoławcza sprzedaży lokalu użytkowego wynosi 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 630,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 194/43 o powierzchni 0,8021 ha położonej w miejscowości Ostrowite, obręb ewidencyjny 0010-Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00006270/1, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń stanowiących oczyszczalnię ścieków znajdujących się na tej nieruchomości oraz sieci kanalizacji ściekowej i deszczowej znajdującej się na terenie osiedla mieszkaniowego w Ostrowitem.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 74.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 7.400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 740,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 14 lutego 2013 roku o godz. 14:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 14 lutego 2013 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 11.02.2013 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości: Brześć Kujawski, Unisław, Ostrowite obejmująca działkę oznaczona nr ……… Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenie ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 54 23 05 226, 695 650 165, 508 087 500.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz