Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-02-11 Przetarg – na sprzedaż składników aktywów trwałych w Gryficach, woj. zachodniopomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Zwijarka do blachy, typ XZC3000/25, nr fabryczny XOZ129, rok produkcji 1977.

Cena wywoławcza wynosi 12000,00 złotych netto (słownie dwanaście tysięcy złotych netto ) przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 1200 złotych (słownie jeden tysiąc dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 120 złotych (słownie sto dwadzieścia złotych);

2. Suwnica pomostowa natorowa z elektrowciągiem elektrycznym, typ T 10442, udźwig 2000 kg.

Cena wywoławcza wynosi 4000,00 złotych (słownie cztery tysiące złotych ) netto przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 400 złotych (słownie czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj.40 złotych (słownie czterdzieści złotych);

3. Suwnica pomostowa natorowa z elektrowciągiem elektrycznym, typ T 10442, udźwig 2000 kg.

Cena wywoławcza wynosi 4000,00 złotych (słownie cztery tysiące złotych netto ) przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 400 złotych (słownie czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj.40 złotych (słownie czterdzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 28 lutego 2013 r., o godzinie 11.00 w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem odpowiednio: „wadium Gryfice – pozycja 1 (i/lub 2,3),  do dnia 26 lutego 2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą przybicia. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Demontaż i transport zakupionego przedmiotu sprzedaży wykonuje Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg .

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr tel. 91 38 420 51, tel. kom. 669990166.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz