Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-02-18 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych – terenowe punkty przeładunkowe buraków - położonych w miejscowościach: Bończa, Kozice Dolne, Czernięcin, Dragany, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1)

1.1.    prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 794 o powierzchni łącznej 0,88 ha, położonej w miejscowości Bończa, gmina Kraśniczyn, powiat krasnostawski, woj. lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krasnymstawie, prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1K/00041250/0, stanowiąca były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: budynku wagowego murowanego, utwardzenia płytą betonową(z betonu lanego);

1.2.    prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1435 o powierzchni łącznej 1,16 ha, położonej w miejscowości Bończa, gmina Kraśniczyn, powiat krasnostawski, woj. lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krasnymstawie, prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1K/00043204/7, stanowiąca były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: utwardzenia płytą betonową(z betonu lanego).

Sprzedaż obejmuje łącznie nieruchomość: (poz.1.1.) oraz (poz.1.2.). Cena wywoławcza wynosi łącznie 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż tych nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 22.500,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych,00/100) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy, 00/100) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 14 marca 2013 r. o godz. 10:00 w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

2)       prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 156/8, 164/10, 164/12 o powierzchni łącznej 1,7025 ha, położonej w miejscowości Kozice Dolne Kolonia, gmina Piaski, powiat świdnicki, woj. lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdniku, prowadzona jest Księga Wieczysta nr LU1I//00124697/5, stanowiąca były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na niej w postaci: budynku wagowego murowanego , utwardzenie placu (płyty YOMB 1x0,75m płyty lotnicze 3x1,3m), linii oświetleniowej (9 słupów oświetl. z lampami i linią Alu.), 2 wag wozowo-samochodowych (15 i 20 T)

Cena wywoławcza wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy, 00/100) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5000,00 (słownie: pięć  tysięcy, 00/100) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 14 marca 2013 r. o godz. 11:00 w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

3)       prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zabudowanej obejmującej działki gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 215 i nr 216/1 o powierzchni łącznej 2,00 ha, położonej w miejscowości Czernięcin, gmina Turobin, powiat biłgorajski, woj. lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZA1B/00046403/4, stanowiąca były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: budynku wagowego murowanego , utwardzenia placu (płyty lotnicze, 3,0m x 1,3m),  2 wag wozowo-samochodowych (20T)  oraz linia oświetleniowa napowietrzna (15 słupów oświetleniowych z lampami i linią Alu)

Cena wywoławcza wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, 00/100) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5000,00 (słownie: pięć  tysięcy, 00/100) złotych.

Licytacja odbędzie się 14 marca 2013 r. o godz. 12:00 w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

4)

4.1.    prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr: 42, 40/1, 31/4, 32/4, 33/4, 41/2, 43/2, 46/4 o powierzchni łącznej 1,8601 ha, położonej w miejscowości Dragany, gmina Wysokie, powiat Lubelski, woj. lubelskie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdniku, prowadzona jest Księga Wieczysta nr LU1I//00229294/6, stanowiąca były terenowy punkt przeładunkowy buraków cukrowych, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: budynku wagowego murowanego, utwardzenia placu (płyty lotnicze 3,0m x 1-1,3m, 2,0m x 0,5m), 2 wag wozowo-samochodowych i 2/3 linii oświetleniowej (2 wieże kratowe 20m po 2 jupitery).

Cena wywoławcza wynosi 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT;

4.2.    materiałów z rozbiórki  utwardzenia placu i 1/3 części linii oświetleniowej na przyległej działce nr 30/2 (grunt stanowi własność osoby fizycznej o pow. 0,60 ha) w postaci płyt betonowych (3,0m x 1-1,3mm) oraz wieży oświetleniowej.

Cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym do ceny sprzedaży materiałów z rozbiórki zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Sprzedaż obejmuje łącznie nieruchomość (poz.4.1.) oraz materiały z rozbiórki (poz.4.2.). Cena wywoławcza wynosi łącznie 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) netto. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy, 00/100) złotych. W przypadku wylicytowania ceny transakcji wyższej od ceny wywoławczej, ceny poszczególnych składników przedmiotu licytacji ustala się proporcjonalnie do ceny wywoławczej.

Licytacja odbędzie się dnia 14 marca 2013 r. o godz. 13:00 w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie nr: 14 8200 0008 2001 0000 0576 0001 w terminie do 12.03.2013 r z dopiskiem „wadium – nieruchomość położona w miejscowości ……”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź oświadczenie o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego (dotyczy pkt.1.1., 1.2., 2, 3, 4.1. licytacji). O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży, nie dłużej niż 20 dni od dnia licytacji ( dotyczy pkt. 4.2. licytacji). O terminie podpisania umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Demontaż płyt betonowych, wieży oświetleniowej (w tym fundamentu posadowienia wieży) wymienionych w pkt. 4.2. i uporządkowania gruntu nabywca realizuje we własnym zakresie i na swój koszt. Nabywca jest zobowiązany do demontażu i wywozu materiałów w terminie 45 dni od podpisania umowy sprzedaży. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych nabywca wpłaci na konto sprzedającego kaucję w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na poczet prawidłowego uporządkowania i wyrównania gruntu po demontażu. Kaucja zostanie zwrócona nabywcy w terminie 5 dni roboczych po sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego pomiędzy stronami po wykonaniu prac porządkowych.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 82.577 02 11 w. 209, kom. 695650271.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz