Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-02-21 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żnin, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żnin, obręb ewidencyjny Żnin [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Żnin (M) [041906_4], powiat żniński, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 857/36 o pow. 0,2150 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00014191/4.

Zbycie nastąpi z jednoczesnym ustanowieniem nieodpłatnej służebności drogowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Żnin, obręb ewidencyjny Żnin [Nr 0001], powiat żniński, województwo kujawsko – pomorskie, obejmującej działkę nr 857/14 o pow. 0,3977 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00014191/4, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Cena wywoławcza wynosi 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 625,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych).

Licytacja odbędzie się w dniu 21 marca 2013 roku o godzinie 10.00 w Żninie ul. Klemensa Janickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 21 marca 2013 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 19.03.2013 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości Żnin, obejmująca działkę oznaczoną nr 875/36”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale, albo kopii poświadczonej notarialne:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby,

pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na piśmie na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale, albo kopii poświadczonej notarialne pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 9:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 52/303-13-18

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz