Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-03-04 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących tereny po byłej kolejce wąskotorowej relacji Ostrowite – Brodnica oraz nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Brześć Kujawski, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

I.  terenów po byłej kolejce wąskotorowej relacji Ostrowite - Brodnica (pkt. 1 - pkt. 21) stanowiących:

1) prawo użytkowania wieczystego działki nr 54 o pow. 1,6600 ha, położonej w miejscowości Dobre, obręb 0002 – Dobre, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017569/4.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 14.900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.490,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 marca 2013 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

2) prawo użytkowania wieczystego działki nr 80 o pow. 0,6800 ha, położonej w miejscowości Dobre, obręb 0002 – Dobre, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017569/4.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 610,00 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 61,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 marca 2013 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

3)  prawo użytkowania wieczystego działki nr 215/1 i działki nr 215/2 o łącznej pow. 2,5800 ha, położonej w miejscowości Dobre, obręb 0002 – Dobre, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017569/4.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 23.100,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 2.310,00 zł (słownie: dwa tysiąc trzysta dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 231,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 marca 2013 roku o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

4)  prawo użytkowania wieczystego działki nr 56 o pow. 0,2000 ha, położonej w miejscowości Trąbin - Rumunki, obręb 0015 – Trąbin Rumunki, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017568/7.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 marca 2013 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

5) prawo użytkowania wieczystego działki nr 228 i działki nr 229 o łącznej pow. 1,8500 ha, położonej w miejscowości Radomin, obręb Nr 0010 - Radomin, gmina Radomin, powiat golubsko - dobrzyński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00012532/3.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 5 wynosi 16.600,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.660,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 166,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 marca 2013 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

6)  prawo użytkowania wieczystego działki nr 38 o pow. 2,840 ha, położonej w miejscowości Szczutowo, obręb 0014 – Szczutowo, gmina Radomin, powiat golubsko - dobrzyński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00012531/6.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 25.400,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 2.540,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 254,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote).

Licytacja odbędzie się dnia 25 marca 2013 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

7)  prawo użytkowania wieczystego działki nr 12 i działki nr 16 o łącznej pow. 3,6800 ha, położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005 – Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 7 wynosi 32.900,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3.290,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 25 marca 2013 roku o godz. 14:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 25.03.2013roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 21.03.2013 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość  położona w miejscowości ……………..… obejmująca działkę oznaczoną nr ……… Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

8) prawo użytkowania wieczystego działki nr 87 o pow. 0,1000 ha, położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005 – Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 26 marca 2013 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

9)  prawo użytkowania wieczystego działki nr 103 o pow. 0,4700 ha, położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005 – Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote).

Licytacja odbędzie się dnia 26 marca 2013 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

10)    prawo użytkowania wieczystego działki nr 59 i działki nr 60 o łącznej pow. 1,3400 ha, położonej w miejscowości Kominy, obręb Nr 0008 – Kominy, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026567/3.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt.10 wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 26 marca 2013 roku o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

11)    prawo użytkowania wieczystego działki nr 240 o pow. 1,9200 ha, położonej w miejscowości Kominy, obręb Nr 0008 – Kominy, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026567/3.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 17.200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.720,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 172,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa złote).

Licytacja odbędzie się dnia 26 marca 2013 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

12)    prawo użytkowania wieczystego działki nr 122 i działki nr 123 o łącznej pow. 0,0984 ha, położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0027 – Brodnica-27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr TO1B/00011878/8 i nr TO1B/00026566/6 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 124 o pow. 0,5157 ha położonej w miejscowości Ustronie, obręb Nr 0027 – Brodnica, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027021/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 12 wynosi 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 26 marca 2013 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

13)   prawo użytkowania wieczystego działki nr 99 o pow. 0,0015 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026564/2, oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 78 o pow. 1,2896 ha, położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0026 – Brodnica- 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 100 o pow. 0,1988 ha, położonej w miejscowości Ustronie, obręb Nr 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027021/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 13 wynosi 13.400,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.430,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 143,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 26 marca 2013 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

14) prawo użytkowania wieczystego działki nr 101 o pow. 0,7488 ha, położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026564/2.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 67,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 26 marca 2013 roku o godz. 14:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 26.03.2013roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 22.03.2013 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości ………………… obejmująca działkę oznaczoną nr ……… Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu;

15) prawo użytkowania wieczystego działki nr 136 i działki nr 137 o łącznej pow. 0,0832 ha, położonych w miejscowości Ustronie, obręb Nr 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr TO1B/00027021/1 i nr TO1B/00038554/6, oraz prawo użytkowania wieczystego działki 138 o pow. 0,1552 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0027 – Brodnica - 27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00038552/2.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 15 wynosi 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

16) prawo użytkowania wieczystego działki nr 18/2 o pow. 0,1448 ha, położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 9:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

17) prawo użytkowania wieczystego działki nr 20/2 o pow. 0,0419 ha, położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4,00 zł (słownie: cztery złote).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

18) prawo użytkowania wieczystego działki nr 22 i działki nr 23 o łącznej pow. 0,1964 ha, położonych w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 35.700,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3.570,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 357,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 10:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

19) prawo użytkowania wieczystego działki nr 81 o pow. 0,0225 ha, położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 4.100,00 (słownie: cztery tysiące sto złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 41,00 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

20) prawo użytkowania wieczystego działki nr 19/2 i działki nr 19/3 o łącznej pow. 0,0184 ha, położonych w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00026565/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 11:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

21) prawo użytkowania wieczystego działki nr 21/2 o pow. 0,0337 ha, położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0026 – Brodnica - 26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00038555/3.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 3,00 zł (słownie: trzy złote).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

II.      nieruchomości położonych w Brześciu Kujawskim stanowiących:

22) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/3 o pow. 0,1817ha, wydzielonej z działki nr 580, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha, wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001 - Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 15.850,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.585,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt pięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 12:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

23) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/4 o pow. 0,1545 ha, wydzielonej z działki nr 580, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha, wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001 - Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 13.850,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.385,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt pięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 139,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

24) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/5 o pow. 0,1373 ha, wydzielonej z działki nr 580, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha, wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001 - Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 13:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1;

25)    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/7 o pow. 0,1707 ha, wydzielonej z działki nr 580, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha, wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001 - Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 15.050,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.505,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 151,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 27 marca 2013 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 27.03.2013 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki  Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 25.03.2013 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości: …………… obejmująca działkę oznaczona nr ……… Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia  ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 54 23 05 226, 695 650 165, 508 087 500 .

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz