Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-03-07 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Opolu Lubelskim, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej składającej się z działek:

- nr 83/1 o pow. 5,4103 ha, określanej jako nieużytki oczyszczalni ścieków, wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej działce o wartości rynkowej 98.100,00 zł netto;

- nr 83/2 o pow. 5,6995 ha, urządzonej odstojnikami ziemnymi byłej oczyszczalni ścieków, wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej działce o wartości rynkowej 196.700,00 zł netto;

położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00033652/8. Cena wywoławcza 294.800,00 zł netto. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 29.480,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 3.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 10 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 pokój 209.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy o numerze: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – Opole Lubelskie działki: 83/1 i 83/2” w terminie do 9 kwietnia 2013 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i spółki prawa handlowego biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osoby lub osób występujących w imieniu oferenta, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego jednakże nie później niż 30 do dnia przeprowadzenia licytacji. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się  od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00  w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem: 81 463-22-42, kom. 695-650-356.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz