Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-03-21 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy kamienia wapiennego do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł zaprasza do składania Ofert na dostawy kamienia wapiennego do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Przedmiot oferty:

 1. Dostawa kamienia wapiennego do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wskazanych w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert,
 2. Terminy dostaw: od kwietnia 2013 r do grudnia 2013 r,
 3. Przewidywana łączna wielkość zapotrzebowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w roku 2012 wyniesie ok. 120 tys. ton kamienia wapiennego,
 4. Wykaz Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wraz z podaniem możliwości transportu kolejowego wskazano w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania,
 5. Wymagania standardowe dla podstawowego asortymentu:

Wymagania standardowe:

Granulacja:                   - 70-110 mm

Zawartość CaCO3               - min 97,5 %

Zawartość MgCO3               - max 1,0 %

Zawartość NR + SiO2    - max 1,2 %

Wymagania szczegółowe:

Zawartość Al2O3+Fe2O3                   - max 1,0 %

Nadziarno                                - max   3 %

Podziarno                                 - max   5 %

Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

Oferent powinien dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty powyższe powinny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta),
 2. Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 1,
 3. Informacje o Oferencie, ze szczególnym uwzględnieniem jego doświadczeń w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty wraz z wykazem przedsięwzięć zrealizowanych samodzielnie i/lub we współpracy z innymi podmiotami, a także referencjami (niniejszy punkt nie dotyczy Producentów),
 4. Gwarancje wystawione przez Producentów o możliwości zapewnienia dostaw określonych ilości kamienia wapiennego (niniejszy punkt nie dotyczy producentów),
 5. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert,
 6. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania.

Wymagania jakie musi spełniać oferta:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować, a także zaparafować przez Oferenta (osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta),
 2. Na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Oferenta, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,
 3. Wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,
 4. Nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty,
 5. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie ilości dostaw kamienia wapiennego,
 6. Oferta powinna zawierać:
  1. Parametry jakościowe
  2. cenę netto kamienia wapiennego za 1 tonę, na bazie FCA stacja nadania wg Incoterms 2010,
  3. termin płatności, (preferowany termin płatności – min. 30 dni),
  4. informację o możliwości utworzenia składów depozytowych kamienia wapiennego -  przy założeniu, iż dostawy kamienia będą wykonywane w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r,
  5. koszt transportu kolejowego i samochodowego jednej tony kamienia wapiennego do poszczególnych Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu wymienionych w Załączniku nr 2, w przypadku gdy Oferent gwarantuje możliwość transportu,
  6. wskazanie nazwy stacji kolejowej (kopalni Oferenta) w przypadku, gdy Oferent gwarantuje możliwość transportu kolejowego,
  7. kartę charakterystyki danego produktu zgodną z obecnymi przepisami,
  8. wyniki badań laboratoryjnych oferowanego kamienia wapiennego dotyczące wymaganych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. parametrów.

Miejsce i tryb składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem :
  Oferta –dostawa kamienia wapiennego dla  Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w  Toruniu”
 2. Oferty należy składać w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy
   ul. Kraszewskiego 40,  87-100 Toruń w terminie do dnia  2013-04-04 do godz.15°°,
 3. W przypadku przesłania ofert pocztą oferta musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2013-04-04 do godz.15°°,
 4. Oferenci będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnis 2013 r. w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Kryteria wyboru ofert:

 1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu będzie oceniała ofertę wg następujących kryteriów:
 • jakość oferowanego kamienia          - 45%,
 • cena                                              - 40%,
 • potencjał Dostawcy                         - 10%
 • termin płatności                              -   5%,

Informacja o trybie wyboru dostawców:

 1. Z Oferentami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje bezpośrednie. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji bezpośrednich określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji,
 2. Po przeprowadzeniu negocjacji bezpośrednich Oferenci zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych,
 3. Zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu,
 4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu może  bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji bezpośrednich.
 5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
 6. O wyniku postępowania Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu zawiadomi Oferentów w formie pisemnej.

Informacje dodatkowe

 1. Rozliczenia z tytułu zrealizowanych dostaw będą w walucie polskiej,
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  - zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert,
  - nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do składania ofert,
  - Oferent niebędący producentem nie przedstawi gwarancji dostaw,
 3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie pisemnej,
 4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferentów o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania (negocjacji bezpośrednich) w formie pisemnej,
 5. Oferenci nie mogą być obecni przy otwarciu ofert,
 6. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.,
 7. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż będzie miała prawo żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści Oferty, a także będzie miała prawo wezwać do uzupełnienia braków formalnych,
 8. Pracownikami uprawnionym do kontaktu z Oferentami jest:
 • Pan Wojciech Hanisz  tel. 0-56 650 12 13
 • Pan Jacek Skotarek   tel. 0-56 650 12 19

« wstecz