Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-03-21 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę miału węglowego oraz węgla groszku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł zaprasza do składania Ofert na dostawę miału węglowego oraz węgla groszku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Przedmiot oferty:

 1. dostawa miału węglowego (energetycznego) i węgla groszku do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu (dopuszcza się składanie ofert częściowych),
 2. planowane ilości zakupu miału węglowego (energetycznego) i węgla groszku oraz wymagania jakościowe zawarte zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert,
 3. terminy dostaw: od maja 2013 r. do grudnia 2013 r.,
 4. wykaz Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wraz z podaniem możliwości transportu kolejowego wskazano w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

Oferent powinien dołączyć do oferty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty powyższe powinny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta),
 2. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 1,
 3. informacje o Oferencie, ze szczególnym uwzględnieniem jego doświadczeń w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty wraz z wykazem przedsięwzięć zrealizowanych samodzielnie i/lub we współpracy z innymi podmiotami, a także referencjami (niniejszy punkt nie dotyczy Producentów),
 4. wykaz podmiotów, z którymi zamierza współpracować Oferent przy realizacji dostaw do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – o ile taka sytuacja będzie miała miejsce,
 5. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających przedstawicielstwo handlowe producentów węgla kamiennego - w przypadku gdy Oferent przy wykonywaniu dostaw będzie współpracował z przedstawicielami handlowymi (autoryzowanymi sprzedawcami),
 6. zawarte kontrakty, gwarancje wystawione przez Producentów zapewniające ilości oraz klasy miału węglowego i węgla groszku (niniejszy punkt nie dotyczy Producentów),
 7. oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania,
 8. oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

Wymagania formalne jakie musi spełniać oferta:

 1. oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować,
 2. oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych,
 3. na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Oferenta, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,
 4. na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami,
 5. wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,
 6. nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty,

Oferta powinna zawierać:

 1. parametry jakościowe oferowanego miału węglowego i węgla groszku,
 2. przykładowe certyfikaty parametrów chemiczno – fizycznych oferowanego węgla,
 3. określenie kopalni, z których realizowane będą dostawy,
 4. cenę netto, bez akcyzy miału węglowego i węgla groszku w przeliczeniu na 1 GJ, na bazie FCA stacja nadania wg Incoterms 2010,
 5. termin płatności (preferowany termin płatności – min. 60 dni),
 6. informacje o możliwości i warunkach utworzenia składów depozytowych miału węglowego i węgla groszku,
 7. koszt transportu jednej tony miału węglowego i węgla groszku do poszczególnych Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu wymienionych w Załączniku nr 2, w przypadku gdy Oferent gwarantuje możliwość transportu towaru,

Miejsce i tryb składania ofert:

 1. oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem : Oferta -dostawa miału węglowego i węgla groszku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu”
 2. oferty należy składać w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40,  87-100 Toruń w terminie do dnia  2013-04-05 do godz.15°°,
 3. w przypadku przesłania ofert pocztą oferta musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2013-04-05 do godz.15°°,
 4. Oferenci będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
 5. otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2013 r. w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Kryteria wyboru i oceny ofert:

 1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu będzie oceniała ofertę wg następujących kryteriów:
  • jakość oferowanego węgla          - 45%,
  • cena                                         - 40%,
  • potencjał Dostawcy                    - 10%
  • termin płatności                         - 5%

Informacja o trybie wyboru dostawców:

 1. z Oferentami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji,
 2. po przeprowadzeniu Negocjacji Oferenci zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych,
 3. zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu,
 4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu może  bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji,
 5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
 6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny,
 7. o wyniku postępowania Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu zawiadomi Oferentów w formie pisemnej.

Informacje dodatkowe

 1. rozliczenia z tytułu zrealizowanych dostaw będą w walucie polskiej.
 2. preferowane będą oferty niewymagające zabezpieczeń należności wynikających z realizacji ewentualnych dostaw,
 3. oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 1. zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert,
 2. nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do składania ofert,
 3. Oferent niebędący producentem nie przedstawi gwarancji dostaw.
 1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie pisemnej,
 2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferentów o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania (negocjacji) w formie pisemnej,
 3. oferenci nie mogą być obecni przy otwarciu ofert,
 4. z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.,
 5. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż będzie miała prawo żądać od Oferentów uzupełnienie braków formalnych oferty,
 6. złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
 7. pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:
 • Pan Wojciech Hanisz tel. 0-56 650 12 13
 • Pan Jacek Skotarek   tel. 0-56 650 12 19

« wstecz