Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-04-03 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego znajdujących się w byłej Cukrowni Leśmierz

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. Samochód dostawczy Lublin, nr inwentarzowy 001464/LES, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 3.658,54 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 366,00 zł, postąpienie 40,00 zł.
 2. Ciągnik gąsienicowy DT 75, nr inwentarzowy 000701/LES, rok produkcji 1983, cena wywoławcza wynosi 5.200,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 520,00zł, postąpienie 52,00 zł.
 3. Przyczepa wywrotka 3-PTS-12, nr inwentarzowy 001022/LES, rok produkcji 1981, cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł.
 4. Przyczepa wywrotka HW 8011, nr inwentarzowy 001531/LES, rok produkcji 1984, cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 900,00 zł, postąpienie 90,00 zł.
 5. Ładowarka Ł34, nr inwentarzowy 000710/LES, rok produkcji 1987, cena wywoławcza wynosi 34.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 3.400,00 zł, postąpienie 340,00 zł.
 6. Ciągnik kołowy T150K, nr inwentarzowy 001021/LES, rok produkcji 1982, cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 900,00 zł, postąpienie 90,00 zł.
 7. Suwnica 10-tonowa, nr inwentarzowy 000811/LES, Elektrowciąg 3 2RN, nr inwentarzowy 000831/LES, rok produkcji 1962, cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 900,00 zł, postąpienie 90,00 zł.
 8. Ciągnik kołowy C 360P, nr inwentarzowy 001725/LES, rok produkcji 1988, cena wywoławcza wynosi 9.800,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 980,00 zł, postąpienie 98,00 zł.
 9. Ładowarka Ł 34, nr inwentarzowy 001075/LES, rok produkcji 1987, cena wywoławcza wynosi 19.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.900,00 zł, postąpienie 190,00 zł.
 10. Ładowarka Ł 200, nr inwentarzowy 000705/LES, rok produkcji 1982, cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 1.800,00 zł, postąpienie 180,00 zł.
 11. Ładowarka Ł 34, nr inwentarzowy 000716/LES, rok produkcji 1988, cena wywoławcza wynosi 42.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 4.200,00 zł, postąpienie 420,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 23 kwietnia 2013 r. o godz. 1000 w miejscu prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „Lokalizacja Leśmierz, przetarg 23.04.2013 r., wadium - poz.1(lub 2,3,4,5,…)” w terminie do 19 kwietnia 2013 r.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Leśmierz 9, do dnia 19.04.2013 r. w dni robocze w godz. od 900 do 1300 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu udziela Pani Małgorzata Bilicka - tel. kom. 607 942 399.

Każdy z uczestników biorący udział w przetargach zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu lub pełnomocnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej, niż cena nabycia osiągnięta w przetargu, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Demontażu, załadunku i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt. W przypadku nieodebrania zakupionych przedmiotów sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zapłaty faktury VAT zostaną naliczone przez KSC S.A. koszty składowania w wysokości 100,00 zł netto za jeden dzień składowania.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz