Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-04-04 Przetarg – na sprzedaż składników aktywów trwałych w lokalizacji: Janikowo i Tuczno, woj. kujawsko - pomorskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

 1. Lokomotywa spalinowa SM 03, nr inwentarzowy ZNI 70000121, rok produkcji 1968, cena wywoławcza wynosi 33.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 3.300,00zł, postąpienie 330,00 zł;
 2. Tokarka uniwersalna TUM 25, nr inwentarzowy JAN 41000026, rok produkcji 1966, cena wywoławcza wynosi 4.500,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 450,00 zł, postąpienie 45,00 zł;
 3. Przecinarka tarczowa BTC 50, nr inwentarzowy JAN 41300061, rok produkcji 1982, cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 100,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 4. Spawarka SPB400, nr inwentarzowy JAN 48400092, rok produkcji 1989, cena wywoławcza wynosi 1.070,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 107,00 zł, postąpienie 11,00 zł;
 5. Strugarka-wyrówniarka do drewna, typ DSZ040, nr inwentarzowy JAN 54000082, rok produkcji 1986, cena wywoławcza wynosi 3.500,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 350,00 zł, postąpienie 35,00 zł;
 6. Wózek paleciak WRP 3 NSN 1001 nr inwentarzowy 808/19036/JAN, rok produkcji 2005, cena wywoławcza wynosi 950,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 95,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 7. Wózek paleciak WRP 3 NSN 1001 nr inwentarzowy 808/19128/JAN, rok produkcji 2005, cena wywoławcza wynosi 950,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 95,00 zł, postąpienie 10,00 zł;
 8. Prasa STORD RS 64, nr inwentarzowy TUC 56001045, data zakupu 1998 rok cena wywoławcza wynosi 27.100,00 zł netto (plus podatek VAT 23%), wadium 2.710,00 zł, postąpienie 300,00 zł;
 9. Łapacz obrotowy kamieni, nr inwentarzowy TUC 56000383, rok produkcji 1975 rok cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 500,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 10. Łapacz kamieni, nr inwentarzowy TUC 56000417, rok produkcji 1981 rok cena wywoławcza wynosi 4.200,00 zł netto (zwolniony z podatku VAT), wadium 420,00 zł, postąpienie 50,00 zł;
 11. Tokarka Rumunka, nr inwentarzowy TUC 41000195, rok produkcji 1962, cena wywoławcza wynosi 4.000,00 zł netto (zwolniona z podatku VAT), wadium 400,00 zł, postąpienie 40,00 zł;
 12. Wózek widłowy Firmy TOYOTA, typ A 5FG 18 z napędem spalinowym, rok produkcji 1992, nr inwentarzowy 763/25490/BKJ. Cena wywoławcza 12.334,00 zł netto (plus podatek VAT) zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży, wadium 1.233,40 zł, postąpienie 150,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 25 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 w miejscu prowadzenia działalności Janikowo przy ul. Topolowej 1 w Janikowie, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „Lokalizacja Janikowo, przetarg 25.04.2013 r., wadium - poz.1(lub 2,3,4,5,…)” w terminie do 23 kwietnia 2013 r.

Przedmiot przetargu (poz.1) można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Żnin, ul. Klemensa Janickiego 1, przedmioty (poz.2-7) w miejscu prowadzenia działalności Janikowo, ul, Topolowa 1, przedmioty (poz.8-11) w miejscu prowadzenia działalności Tuczno ul. Bydgoska 10, przedmiot przetargu (poz.12) można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1, do dnia 23.04.2013 r. w dni robocze w godz. od 9:00 do 13:00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu poz.1-7 udziela Pan Stanisław Radach - tel. kom. 601 337 006.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu poz.8-11 udziela Pan Zbigniew Rak - tel. kom. 695 650 351.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu poz. 12 udziela Pan Stanisław Balcerowski - tel. kom. 695 650 166.

Każdy z uczestników biorący udział w przetargach zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu lub pełnomocnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej, niż cena nabycia osiągnięta w przetargu, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia. Demontażu, załadunku i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt. W przypadku nieodebrania zakupionych przedmiotów sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zapłaty faktury VAT zostaną naliczone przez KSC S.A. koszty składowania w wysokości 100,00 zł netto za jeden dzień składowania.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg
w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz