Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-04-10 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej oraz dostarczania odzieży ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej oraz dostarczania odzieży ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

I. Przedmiot oferty:

1. Świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej.

 1. Przez usługę wynajmu i serwisu rozumie się wynajem oraz konserwację odzieży roboczej dla pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu zatrudnionych w okresie kampanijnym oraz remontowym w miejscach wskazanych w Załączniku Nr 1.
 2. Informacje dotyczące liczby kompletów odzieży roboczej, częstotliwości wymiany, typu materiału, gramatury i wykurczliwości zostały zawarte w Załączniku Nr 2.
 3. Przez konserwację odzieży rozumie się:

- indywidualne dopasowanie odzieży roboczej dla poszczególnych pracowników,

- regularne, skuteczne pranie i czyszczenie odzieży roboczej spełniające wymagania sformułowane w Codex Alimentarius, standardach IFS i BRC oraz systemu GMP i HACCP,

- naprawa lub wymiana uszkodzonej odzieży roboczej bez dodatkowych kosztów,

- dopasowanie ilości odzieży do fluktuacji kadr w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.,

- wyposażenie odzieży roboczej w znaki firmowe i imienne,

- indywidualne oznakowanie każdej sztuki odzieży,

- transport odzieży do i z miejsc wskazanych w Załączniku Nr 1,

- zapewnienie dokumentacji potwierdzającej ilość odzieży roboczej dostarczanej do i odbieranej z miejsc wskazanych w Załączniku Nr 1.

 1. Przez odzież roboczą rozumie się asortymenty spełniające wymogi GMP Polskich Norm.

2. Świadczenie usług w zakresie dostarczania odzieży ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP.

 1. Przez usługę dostarczania rozumie się zaopatrzenie pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu zatrudnionych w okresie kampanijnym oraz remontowym w miejscach wskazanych w Załączniku Nr 1 w:

- odzież ochronną i obuwie robocze i ochronne, środki ochrony indywidualnej i materiały BHP do prac:

 • w narażeniu na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych i biologicznych oraz płynów,
 • w kanałach ściekowych, studzienkach, cysternach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach – w narażeniu na deszcz i chłód,
 • przy spawaniu metali,
 • stwarzających ryzyko zapalenia odzieży od płomienia, gorących odprysków metali lub żużla,
 • podczas których pracownicy muszą być dobrze widoczni, w tym wykonywanych na torach kolejowych, w miejscach o wzmożonym ruchu pojazdów w transporcie wewnątrzzakładowym.
  1. Informacje dotyczące wymogów, kryteriów i ilości odzieży ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP zostały zawarte w Załączniku Nr 3.
  2. Przez odzież ochronną, obuwie robocze i ochronne oraz środki ochrony indywidualnej i materiały BHP rozumie się również asortymenty spełniające wymogi Polskich Norm.

3. Informacje dotyczące ilości odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP zawarte w Załącznikach Nr 2 i Nr 3 mogą ulec zmianie.

II. Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

   Oferent powinien dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty powyższe powinny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez Oferenta (osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta).
 2. Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 1.
 4. Informacje o Oferencie, ze szczególnym uwzględnieniem jego doświadczeń
  w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty wraz z wykazem przedsięwzięć zrealizowanych samodzielnie i/lub we współpracy z innymi podmiotami.
 5. Wykaz podmiotów z którymi zamierza współpracować Oferent przy realizacji zamówienia – o ile taka sytuacja będzie miała miejsce.
 6. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta
  o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska
  w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania.
 7. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o nie świadczeniu usług dla branży szpitalnej i Domów Opieki Społecznej.
 8. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o prowadzeniu produkcji, sprzedaży i dystrybucji asortymentów stanowiących przedmiot postępowania spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz wymagania dotyczące oceny zgodności określone w przepisach.
 9. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zobowiązaniu w przypadku wygrania przetargu do wykupu pozostałej odzieży roboczej znajdującej się w systemie wynajmu i serwisu w Oddziałach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. nie będącej własnością Oferenta.
 10. Referencje od odbiorców.

III. Wymagania jakie musi spełniać oferta:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować.
 2. Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
 3. Na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Oferenta, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty.
 4. Na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami.
 5. Wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
 6. Nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty.

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. Dokładne określenie specyfikacji odzieży roboczej i ochronnej.
 2. Dokładne określenie ceny świadczenia usługi w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej dla jednego pracownika.
 3. Dokładne określenie ceny świadczenia usług w zakresie dostarczania odzieży ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP.
 4. Wzory ubrań roboczych i obuwia.

V. Miejsce i tryb składania ofert:

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem : Oferta –serwis i zakup odzieży roboczej dla  Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu”
 2. Oferty należy składać w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40,  87-100 Toruń w terminie do dnia  2013-04-24 do godz.15°°.
 3. W przypadku przesłania ofert pocztą, oferta musi wpłynąć do Organizatora postępowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2013-04-24 do godz.15°°.
 4. Oferenci będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2013 r. w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

VI. Kryteria wyboru ofert:

 1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu będzie oceniała ofertę wg następujących kryteriów:
  • cena,
  • jakość (gramatura i skład materiału),
  • warunki płatności,
  • możliwość świadczenia usług we wszystkich miejscach wskazanych w Załączniku Nr 1,
  • ocena wzorów ubrań roboczych/asortymentów,
  • doświadczenie i referencje.

VII. Informacja o trybie wyboru dostawców:

 1. Wybór oferty dokonywany będzie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w oparciu o kryteria oceny ofert.
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  • zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert,
  • nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do składania ofert
 3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie pisemnej.
 4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty/ofert dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi oferentami.
 5. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji zostanie określony w Zaproszeniu do negocjacji.
 6. Po przeprowadzeniu negocjacji, Oferenci zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych.
 7. Zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej oraz dostarczania obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Rozliczenia z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu i serwisu odzieży roboczej oraz dostarczania obuwia roboczego i ochronnego, środków ochrony indywidualnej i materiałów BHP będą w walucie polskiej.
 2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferentów o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania (negocjacji) w formie pisemnej.
 3. Oferenci nie mogą być obecni przy otwarciu ofert.
 4. O wyniku postępowania Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu zawiadomi Oferentów w formie pisemnej.
 5. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu może bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia postępowania.
 6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
 7. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania
  w całości lub w części bez podania przyczyny.
 8. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia przez Organizatora Postępowania od przeprowadzenia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty oraz bez podania przyczyny, unieważnienia postępowania w całości lub w części oraz bez podania przyczyny, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
 9. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż będzie miała prawo żądać od Oferentów uzupełnienia braków formalnych oferty.
 10. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
 11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Oferentami jest:

Pan Jerzy Nowacki     tel. 0-52 358-42-99, kom. 661-664-615, jerzy.nowacki@polski-cukier.pl

« wstecz