Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-04-15 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na świadczenie usług przewozów taborem kolejowym miału węglowego, węgla groszku, koksu wielkopiecowego, węgla antracytu i kamienia wapiennego oraz melasy i cukru dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na rok obrachunkowy 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN

I. Przedmiot oferty:

 1. Świadczenie usług przewozów taborem kolejowym miału węglowego, węgla groszku, koksu wielkopiecowego, węgla antracytu i kamienia wapiennego oraz melasy i cukru do i z Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
 2. Planowane szacunkowe ilości towarów przewidziane do przewozu na rok obrachunkowy 2013/2014:
  • miału węglowego                                           ~ 160 000 ton
  • węgiel groszek                                              ~ 6 000 ton
  • koks wielkopiecowy + węgiel antracyt           ~ 8 000 ton
  • kamień wapienny                                          ~ 90 000 ton
  • melas                                                            ~ 32 000 ton
  • cukier                                                            ~ 20 000 ton
 3. Terminy realizacji przewozów: od 01 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.
 4. Ze względu na realizowany system wysyłek, wykonanie usługi przewozowej powinno nastąpić w ciągu 3 dni od daty wystawienia (wywołania) zlecenia, pod rygorem naliczenia kar umownych.
 5. Zwolnienie z opłat z tytułu pozostawienia wagonów należących do przewoźnika w dyspozycji nadawcy/odbiorcy w okresie do 48 godzin.
 6. W przypadku przesyłek w pojedynczych wagonach minimalną masę towarową należy przyjąć na poziomie 37 ton.

II. Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

   Oferent powinien dołączyć do oferty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty powyższe powinny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta).
 2. Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłaceniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 1.
 4. Informacje o Oferencie, ze szczególnym uwzględnieniem jego doświadczeń w zakresie realizacji przewozów w komunikacji krajowej i wykonywania dodatkowych usług dotyczących przedmiotu oferty.
 5. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania.
 6. Oświadczenie gwarantujące możliwość zabezpieczenia na potrzeby Krajowej Spółki Cukrowej S.A. taboru kolejowego do przewozu kamienia wapiennego w specjalistycznych wagonach samowyładowczych typu Falns 440V, Fals WAP zakres numerów 665, Fls 202V zakres numerów 625.

III. Wymagania jakie musi spełniać oferta:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować.
 2. Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
 3. Na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Oferenta, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty.
 4. Nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty.
 5. Oferta powinna zawierać:
  • koszty przewozu przesyłki całopociągowej miału węglowego i węgla groszku – Załącznik Nr 1,
  • koszty przewozu przesyłki całopociągowej oraz w pojedynczych wagonach koksu wielkopiecowego i węgla antracytu – Załącznik Nr 2,
  • koszty przewozu przesyłki całopociągowej kamienia wapiennego – Załącznik Nr 3,
  • koszty przewozu przesyłki całopociągowej oraz w pojedynczych wagonach melasy – Załącznik Nr 4,
  • koszty przewozu wagonów próżnych dostarczonych przez Klienta przed lub po przewozie ładownym – Załącznik Nr 5,
  • wysokość upustów procentowych od Taryfy Oferenta za przewozy cukru,
  • warunki płatności za transport.
 6. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie przewozu poszczególnych towarów oraz zmian w relacjach.

IV. Miejsce i tryb składania ofert:

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem :

Oferta –przewozy taborem kolejowym dla  Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu”

 1. Oferty należy składać w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40,  87-100 Toruń w terminie do dnia  2013-04-26 do godz.15°°
 2. W przypadku przesłania ofert pocztą, oferta musi wpłynąć do Organizatora postępowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2013-04-26 do godz.15°°.
 3. Oferenci będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2013 r. w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

V. Kryteria wyboru ofert:

 1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu będzie oceniała ofertę wg następujących kryteriów:
  • wysokość stawek przewozowych towarów na wyznaczonych trasach przy określonym tonażu,
  • ogólny potencjał przewozowy,
  • referencje i wiarygodność Oferenta oraz ocena dotychczasowej współpracy,
  • certyfikaty i systemy,
  • warunki płatności.

VI. Informacja o trybie wyboru dostawców:

 1. Wybór oferty dokonywany będzie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, w oparciu o kryteria oceny ofert.
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  • zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  • nie będzie zawierała stawek przewozowych,
  • nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do składania ofert.
 3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie pisemnej.
 4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty/ofert dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A.. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi oferentami.
 5. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji zostanie określony w Zaproszeniu do negocjacji.
 6. Po przeprowadzeniu negocjacji, Oferenci zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych.
 7. Zawarcie umowy na realizacje przewozów w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Rozliczenia z tytułu zrealizowanych przewozów będą w walucie polskiej.
 2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferentów o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania (negocjacji) w formie pisemnej.
 3. Oferenci nie mogą być obecni przy otwarciu ofert.
 4. O wyniku postępowania Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu zawiadomi Oferentów w formie pisemnej.
 5. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu może bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia postępowania.
 6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
 7. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny.
 8. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia przez Organizatora Postępowania od przeprowadzenia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty oraz bez podania przyczyny, unieważnienia postępowania w całości lub w części oraz bez podania przyczyny, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
 9. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż będzie miała prawo żądać od Oferentów uzupełnienia braków formalnych oferty.
 10. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
 11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Oferentami jest:

« wstecz