Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-04-25 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawy materiałów eksploatacyjnych do termotransferowych drukarek etykiet logistycznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł

 1. Przedmiot oferty:.

1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do termotransferowych drukarek etykiet logistycznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,

2. Planowane ilości opakowań, asortyment oraz wymagania jakościowe zawarte zostały  w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

3. Terminy dostaw: od czerwca 2013 r. do sierpnia 2014 r.,

4. Wykaz Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wskazano w Załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

II. Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:

Oferent powinien dołączyć do oferty:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty powyższe powinny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta),

2. Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 1.,

3. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert,

4. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania,

5. Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że oferent nie zalega z opłacaniem składek wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Wszelkie inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta wymogów stawianych przez prawo w zakresie prowadzonej działalności.

III. Wymagania jakie musi spełniać oferta:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować,
 2. Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych,
 3. Na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Oferenta, dane adresowe Oferenta, NIP i Regon Oferenta,  datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,
 4. Na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami,
 5. Wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,
 6. Nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty,
 7. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie ilości dostaw etykiet logistycznych,
 8. Oferta powinna zawierać:
  1. cenę netto materiałów eksploatacyjnych do termotransferowych drukarek etykiet logistycznych wg wykazu zawartego w Załączniku nr 1. Cenę materiałów eksploatacyjnych należy podać na zasadzie formuły DDU wg. Incoterms 2010 . Wszystkie ceny należy kalkulować dla 30 dniowego terminu płatności. W przypadku zastosowania innego terminu płatności niż zaproponowany, należy to wyraźnie zaznaczyć,
  2. warunki płatności,
  3. czas dostawy od chwili zamówienia
 9. Wraz z ofertą należy złożyć próbki papieru, na którym etykiety są wykonywane przez Oferenta.

IV. Miejsce i tryb składania ofert:

1. Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem :

Nie otwierać Oferta - etykiety logistyczne dla  Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w  Toruniu”

2. Oferty należy składać w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40,  87-100 Toruń w terminie do dnia  2013-05-09 do godz.15°°,

3. Oferenci będą związani swoją ofertą przez 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2013-05-xx r. w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

5. Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu negocjacji bezpośrednich, zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni. Negocjacje odbędą się w dniu 2013.05.xx w siedzibie Spółki w Toruniu.

V. Kryteria wyboru ofert:

1. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu będzie oceniała ofertę wg następujących kryteriów:

 1. Cena – 50 %
 2. warunki płatności – 10 %
 3. czas dostawy od chwili zamówienia – 20 %
 4. jakość oferowanego papieru na etykiety – 20 %

VI. Informacja o trybie wyboru dostawców:

 1. Z Oferentami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje bezpośrednie. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji bezpośrednich określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
 2. Po przeprowadzeniu Negocjacji bezpośrednich Oferenci zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych,
 3. Zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
 4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. może  bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji,
 5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
 6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny,
 7. O wyniku postępowania Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferentów w formie pisemnej.

VII. Informacje dodatkowe

1. Rozliczenia z tytułu zrealizowanych dostaw będą w walucie polskiej.

2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert,
 2. nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do składania ofert,

3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie pisemnej,

4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferentów o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania (negocjacji bezpośrednich) w formie pisemnej,

5. Oferenci nie mogą być obecni przy otwarciu ofert,

6. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A,

7. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż będzie miała prawo żądać od Oferentów uzupełnienia braków formalnych oferty,

8. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

9. Pracownikami uprawnionym do kontaktu z Oferentami jest:

 • Pan Wojciech Hanisz  tel. 0-56 650 12 13

« wstecz