Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-04-25 Przetarg – na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Żnin

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żnin, obręb ewidencyjny Żnin [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Żnin (M) [041906_4], powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działki: nr 857/32, nr 857/40 i nr 857/44 o łącznej powierzchni 0,7777 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00014191/4.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej wynosi 154.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 15.400,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.540,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żnin, obręb ewidencyjny Żnin [Nr 0001], powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 857/14 o pow. 0,3977 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00014191/4 służebność drogowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez ww. działkę do działki nr 857/40 o pow. 0,6786 ha położonej w miejscowości Żnin, obręb ewidencyjny Żnin [Nr 0001], powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.

Licytacja odbędzie się dnia 14 maja 2013 r. o godz. 1000 w Miejscu prowadzenia działalności w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 1, w sali narad.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość niezabudowana nr 857/32, 857/40 i 857/44 w Żninie” w terminie do 10 maja 2013 r.

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żnin, obręb ewidencyjny Żnin [Nr 0001], jednostka ewidencyjna Żnin (M) [041906_4], powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 857/34 o powierzchni 0,0261 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00014191/4, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Żnin, obręb ewidencyjny Żnin [Nr 0001], powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 857/14 o pow. 0,3977 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Szubinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żninie prowadzona jest księga wieczysta nr BY1Z/00014191/4 służebność drogowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez ww. działkę do działki nr 857/34 o pow. 0,0261 ha położonej w miejscowości Żnin, obręb ewidencyjny Żnin [Nr 0001], powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie.

Licytacja odbędzie się dnia 14 maja 2013 r. o godz. 1100 w Miejscu prowadzenia działalności w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 1, w sali narad.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 857/34 w Żninie” w terminie do 10 maja 2013 r.

3. lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 158,10 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni z jadalnią, hallu, oranżerii oraz łazienki z wc wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi tj. piwnicą o pow. 11,20 m2, piwnicą o pow. 34,60 m2, pomieszczeniem pomocniczym o pow. 3,20 m², pomieszczeniem pomocniczym o pow. 13,60 m² oraz pomieszczeniem pomocniczym o pow. 2,70 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kl. Janickiego 5 w Żninie, wraz z udziałem wynoszącym 22340/57200 w częściach wspólnych budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej położonej w Żninie, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, stanowiącej działkę o nr ew. 857/15 o pow. 0,1424 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga wieczysta nr BY1Z/00024957/5.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 200.350,00 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 20.035,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzydzieści pięć złotych).

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).

Licytacja odbędzie się w dniu 14 maja 2013 r., o godz. 1200 w Miejscu prowadzenia działalności w Żninie przy ul. Klemensa Janickiego 1, w sali narad.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – przetarg lokal nr 5 w Żniniew terminie do 10 maja 2013 r.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności w Żnin, ul. Klemensa Janickiego 1 w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia 10 maja 2013 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Zięba – tel. 661 666047 w dni powszednie w godz. 800 do 1400.

Odnośnie w/w nieruchomości w przetargu obowiązywać będą następujące zasady:

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

            Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

            Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

            Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.

Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz