Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-04-30 Przetarg – na sprzedaż składników majątku ruchomego- lokalizacja Częstocice.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego  40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

  1. Agregat sprężarkowy typ: AIRPOL/45. Wydajność : 480 m3/h. Ciśnienie robocze 8 bar.  Rok produkcji: 2003. Nr. inwent.: CZE 444-12692. Cena wywoławcza netto : 23.000 zł. Wadium : 2.300 zł. Postąpienie – 500 zł.  Stawka podatku VAT – 23 %
  2. Młyn kulowy na konstrukcji wsporczej , producent: ZUP GLIWICE .Pojemność – 5.000 litrów, długość 5,2 m. Masa 5,5 tony. Rok produkcji: 2010. Nr. inwent.:  522/34095/CZE. Cena wywoławcza netto: 40.000 zł. Wadium :  4.000 zł. Postąpienie – 1000 zł. Stawka podatku VAT-  23 %
  3. Wózek widłowy typ: Suchedniów - RAK 7 . Wys. podnoszenia – 3,3 m , maszt - DUPLEX ; udźwig – 1.6 tony. Rok produkcji – 1996.Nr.inwent. CZE 763-12537. Cena wywoławcza- 1.800 zł. Wadium – 180 zł. Postąpienie – 50 zł. Stawka podatku VAT-  23 %.

Przetarg  odbędzie się dnia 23 maja 2013 r. o godz. 10.00. Przetarg będzie przeprowadzony w Cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 27 w budynku administracyjnym I piętro, pokój 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: Częstocice – młyn kulowy - poz.2” w terminie do dnia 22 maja 2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoby fizyczne  biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 31 maja 2013 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych  od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od  zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

 Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi. Przedmioty przetargu  można oglądać w byłej Cukrowni „Częstocice” w Ostrowcu Świętokrzyskim,  ul. Świętokrzyska 27  w dni powszednie w godz. od 800 do 1400   w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Stanisław Marzec pod nr tel.  695 650 052.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz