Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-05-06 Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego znajdujących się w miejscu prowadzenie działalności "Łapy"

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.)

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

 1. Prasa wysłodkowa plantatorska 900 (ślimakowa), rok budowy 1972, producent ZUP- Nysa, w ilości 3 (trzy) sztuki do sprzedaży o nr inwentarzowych: ŁAP 560215, 560216, 560262. Cena wywoławcza wynosi 15 000,00 zł netto za sztukę, wadium  1 500,00 zł/ szt., postąpienie 200,00 zł za sztukę. Sprzedaż składników zwolniona z podatku VAT.
 2. Przenośnik ślimakowy wysłodków fi 900 (wyk. częściowo kwasoodporne), rok budowy 1974, nr inwentarzowy:  ŁAP 643358. Cena wywoławcza wynosi 9 000,00 zł netto, wadium 900,00 zł netto, postąpienie 100,00 zł netto. Sprzedaż składnika zwolniona z podatku VAT.
 3. Wentylator wyciągowy FK 70–500 m³/min, (silnik 22 kW) rok budowy 1970, w ilości 3 (trzy) sztuki do sprzedaży o nr inwentarzowych: ŁAP 44637, 44638, 44639. Cena wywoławcza wynosi 1 800,00 zł netto za sztukę, wadium 180,00 zł netto za sztukę, postąpienie 50,00 zł netto za sztukę. Sprzedaż składników zwolniona z podatku VAT.
 4. Cyklony suszarni wysłodków rok budowy 1973, w ilości do sprzedaży 2 komplety (po 4 szt. w komplecie)  o nr inwentarzowych: ŁAP 655101, ŁAP 655102. Cena wywoławcza wynosi 1,30 zł netto za kg, wadium 1 200,00 zł netto za komplet, postąpienie 0,05 zł netto za kg. Sprzedaż składnika zwolniona z podatku VAT.
 5. Przemysłowy wentylator promieniowy typ WPW 125 rok budowy 1981 (nieużywany), producent ”Fawent” Chełm Śląski. Cena wywoławcza wynosi 25 000,00 zł netto, wadium 2 500,00 zł netto, postąpienie 500,00 zł netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 6. Zbiornik paliwowy (3360 litrów) z dystrybutorem (zabudowany na przyczepie ciągnikowej 4,5 T)+ pistolet nalewak, r. 2000, nr inwentarzowy: ŁAP 604775+ N01/15412/LAP. Cena wywoławcza wynosi 8 000,00 zł netto, wadium 800,00 zł netto, postąpienie 100,00 netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Filtr zagęszczający 190, producent: ZUP- Nysa, rok budowy 1972, do sprzedaży w 4 (czterech) sztukach o nr inwentarzowych ŁAP 560219, 560220, 560221, 560222. Cena wywoławcza wynosi 13 500,00 zł netto za sztukę, wadium 1 350,00 zł netto za sztukę, postąpienie 200,00 zł netto za sztukę. Sprzedaż składnika zwolniona z podatku VAT.
 8. Filtr zagęszczający 80, producent: ZUP- Nysa, rok budowy 1972, do sprzedaży w ilości 4 (cztery) sztuki o  nr inwentarzowych: ŁAP 560223, 560224, 560225, 560226. Cena wywoławcza wynosi 8 700,00 zł netto za sztukę, wadium 870,00 zł netto za sztukę, postąpienie 100,00 zł netto za sztukę. Sprzedaż składników jest zwolniona z podatku VAT.
 9. Zbiornik wyrównawczy (przy filtrach zag.), rok budowy 1973, do sprzedaży w ilości 6 (sześć) sztuk o nr inwentarzowych: ŁAP 604300, 301, 302, 303, 304, 305. Cena wywoławcza wynosi 700,00 zł netto za sztukę, wadium 70,00 zł netto za sztukę, postąpienie 50,00 zł netto za sztukę. Sprzedaż składników jest zwolniona z podatku VAT.
 10. Filtr próżniowy FBPC-40, producent: ZUP- Nysa, rok budowy 1973, do sprzedaży w 2 (dwóch) sztukach o nr inwentarzowych: ŁAP 431120, 431121. Cena wywoławcza wynosi 15 000,00 zł netto za sztukę, wadium 1500,00 zł netto za sztukę, postąpienie 200,00 zł netto za sztukę. Sprzedaż składników jest zwolniona z podatku VAT.
 11. Filtr ciśnieniowy płytowy 70m², producent: ŚFUP, r.1974, przeznaczony do sprzedaży w 5 (pięciu) sztukach o nr inwentarzowych: ŁAP 431255, 431257, 431258, 431260, 431261. Cena wywoławcza wynosi 8 500,00 zł netto za sztukę, wadium 850,00 zł netto za sztukę, postąpienie 100,00 zł netto za sztukę. Sprzedaż składników jest zwolniona z podatku VAT.
 12. Filtr ciśnieniowy płytowy 70m², producent: ŚFUP, r. 1974,  nr inwentarzowy: ŁAP 431256. Cena wywoławcza wynosi 8 000,00 zł netto, wadium 800 zł netto, postąpienie 100,00 zł netto. Sprzedaż składnika zwolniona z podatku VAT.
 13. Przenośnik taśmowy– szer. taśmy B= 1000mm, Nr 1, dł. przenośnika 187,1mb, rok budowy 1973, nr inwentarzowy: ŁAP 643169. Cena wywoławcza wynosi 35 000,00 zł netto, wadium 3 500,00 zł netto, postąpienie 500,00 zł netto. Sprzedaż składnika zwolniona z podatku VAT.
 14. Przenośnik taśmowy– szer. taśmy B= 1000 mm, Nr 2, dł. przenośnika 105mb, rok budowy 1973, nr inwentarzowy: ŁAP 643169. Cena wywoławcza wynosi 22 100,00 zł netto, wadium 2 210,00 zł netto, postąpienie 300,00 zł netto. Sprzedaż składnika zwolniona z podatku VAT.
 15. Aparat wyparny – powierzchnia ogrzewania 1100 m², rok budowy 1973, producent: ŚFUP, nr inwentarzowy: ŁAP 560208. Cena wywoławcza wynosi 50 000,00 zł netto, wadium 5 000,00 zł netto, postąpienie 1 000,00 zł netto. Sprzedaż składnika zwolniona z podatku VAT.
 16. Bęben do gaszenia wapna palonego, producent: ŚFUP, bęben o śr. 2,0m i dł. 9,3m, w ilości 2 (dwie) sztuki do sprzedaży o nr inwentarzowych: ŁAP 56081, ŁAP 56082. Cena wywoławcza wynosi 16 000,00 zł netto za sztukę, wadium 1 600,00 zł netto za sztukę, postąpienie 200,00 zł netto za sztukę. Sprzedaż składników zwolniona z podatku VAT.
 17.  Wagopakarka Natronag, typ 192FB/2-K, zakres ważenia do 50 kg, rok budowy 1990, w ilości 2 (dwie) sztuki do sprzedaży o nr inwentarzowych: 560/26271-26272/LAP. Cena wywoławcza wynosi 9 600,00 zł netto za sztukę, wadium 960,00 zł netto za sztukę, postąpienie 100,00 zł netto za sztukę. Sprzedaż składników zwolniona z podatku VAT.

Licytacja odbędzie się dnia 23 maja 2013 r. o godz. 11 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „Prasa wysłodkowa –poz.1 – Łapy” w terminie do 22 maja 2013 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży łącznie z pracami zabezpieczającymi. Jeżeli demontaż będzie wymagał naruszenia konstrukcji budynku (w tym: ścian, dachu, stropu) nabywca będzie obowiązany do uzgodnienia sposobu demontażu ze sprzedającym. Nabywca przy tym we własnym zakresie i na swój koszt wykonuje wszystkie czynności dodatkowe związane z demontażem, w tym także projektowe. Ściany i dach po demontażu nabywca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na swój koszt doprowadzić do stanu pierwotnego (odtworzyć), a otwory w stropach zabezpieczyć.

Przedmioty przetargu  można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk -  tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.   

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.  

 

« wstecz