Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-05-29 Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Łapy

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.)

ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działkę nr 14/15 o pow. 0,5828 ha (wydzielonej z działki 14/12), obręb 14 Łapy Szołajdy, jednostka ewidencyjna 200206_5 Łapy Gmina, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana dwoma stalowymi zbiornikami melasu o pojemności 5000 m³ każdy oraz budynkiem pompowni melasu ze zbiornikiem o pojemności 74,5 m³. Teren wokół zbiorników jest utwardzony betonem (częściowo płytami). W skład nieruchomości wchodzi także część parkingu o nawierzchni betonowej (częściowo pokrytej asfaltem).

Ponadto przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz elektrycznej linii kablowej 15 kV, które nie podlegają sprzedaży. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w akcie notarialnym umowy sprzedaży wraz z wpisem w księdze wieczystej, nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie dotyczącym tych sieci, wchodzących w skład przedsiębiorstwa KSC S.A. przebiegających przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tych sieci w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji.

       Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli wynosi 890.000,00 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT.

       Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 89.000,00 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działkę nr 1/17 o pow. 0,3270 ha (wydzielonej z działki 1/16), obręb 9 Łapy Dębowina, jednostka ewidencyjna 200206_5 Łapy Gmina oraz działkę nr 102/10 o pow. 0,0338 ha (wydzielonej z działki 102/4) obręb 12 Łapy Łynki, jednostka ewidencyjna 200206_5 Łapy Gmina, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana zbiornikiem wody p. pożarowej.

Ponadto przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci kanalizacji deszczowej i wodnej, które nie podlegają sprzedaży. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w akcie notarialnym umowy sprzedaży wraz z wpisem w księdze wieczystej, nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie dotyczącym tych sieci, wchodzących w skład przedsiębiorstwa KSC S.A. przebiegających przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tych sieci  w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji.

       Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli i urządzeń wynosi 105.000,00 (słownie: sto pięć tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT.

       Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10.500,00 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych.

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działkę nr 1/18 o pow. 0,4405 ha (wydzielonej z działki 1/16), obręb 9 Łapy Dębowina, jednostka ewidencyjna 200206_5 Łapy Gmina, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem byłej strażnicy p. pożarowej o pow. użytkowej 133,61 m². Teren jest utwardzony betonem (częściowo płytami).

Ponadto przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodnej oraz centralnego ogrzewania i elektryczna, które nie podlegają sprzedaży. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w akcie notarialnym umowy sprzedaży wraz z wpisem w księdze wieczystej, nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie dotyczącym tych sieci, wchodzących w skład przedsiębiorstwa KSC S.A. przebiegających przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tych sieci  w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji.

      Dostęp do przedmiotowej nieruchomości będzie zapewniony poprzez ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, obejmującej działkę nr 1/19 o pow.10,2520 ha (powstałej z podziału działki 1/16) obręb 9 Łapy Dębowina, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00013274/3 służebności drogowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez w/w działkę do działki nr 1/18.

       Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli wynosi 220.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT.

       Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 22.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.200,00 (słownie: dwa  tysiące dwieście) złotych.

      Wszystkie wyżej wymienione nieruchomości położone są w bezpośrednim sąsiedztwie tworzącej się Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania części miasta i gminy Łapy, tereny te, są przeznaczone pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł: składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi.

       Licytacja odbędzie się dnia 21 czerwca 2013 r. o godz. 10 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „wadium – nieruchomość Łapy dz. nr 14/15” w terminie do 20 czerwca 2013 r.

       Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

       W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

       Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

        Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

        Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

        Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

      Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

      Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo- odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt dokona trwałego ogrodzenia nieruchomości od strony nieruchomości fabrycznej cukrowni.

       Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

       Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg.

       Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk- tel. (85) 715-88-07, kom. 695-650-367.

        Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

        Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz