Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-06-04 Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego znajdujących się w miejscu prowadzenia działalności „Gryfice”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Suwnica pomostowa natorowa z elektrowciągiem elektrycznym, typ T 10442, udźwig 2000 kg.

Cena wywoławcza wynosi 3000,00 złotych (słownie trzy tysiące złotych ) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 300 złotych (słownie trzysta złotych).

Minimalna wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj.30 złotych (słownie trzydzieści złotych).

2. Suwnica pomostowa natorowa z elektrowciągiem elektrycznym, typ T 10442, udźwig 2000 kg.

Cena wywoławcza wynosi 3000,00 złotych (słownie trzy tysiące złotych ) netto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 300 złotych (słownie trzysta złotych).

Minimalna wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj.30 złotych (słownie trzydzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 21. czerwca 2013 r., o godzinie 11.00 w byłym Oddziale „Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem odpowiednio: „wadium – pozycja 1 lub 2, do dnia 19 czerwca 2013 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą przybicia.

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT.

Demontaż i transport zakupionego przedmiotu sprzedaży wykonuje Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od jej zakończenia.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg .

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Tadeusz Białek pod nr tel. (91) 38-420-51, tel. kom. 669-990-166.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz