Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-06-10 Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych w miejscowości Kozice Dolne, Czernięcin, Bończa, w województwie lubelskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kozice Dolne Kolonia, obręb 21 Kozice Dolne Kolonia, gmina Piaski, powiat świdnicki, woj. Lubelskie, obejmującej działki nr: 156/8 o pow. 0,3943 ha, nr 164/10 o pow. 1,1803 ha i nr 164/12 o pow. 0,1279 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest Księga Wieczysta nr LU1I//00124697/5 wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: budynku wagowego murowanego, utwardzenie placu (płyty YOMB 1x0,75m płyty lotnicze 3x1,3m), linii oświetleniowej (9 słupów oświetl. z lampami i linią Alu.), wraz z urządzeniami (2 wagi wozowo-samochodowe 15t i 20t)

Cena wywoławcza wynosi 400.000,00 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych ) netto,

przy czym sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy, 00/100) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5000,00 (słownie: pięć tysięcy, 00/100) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 04.07.2013 r. o godz. 1100 w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

2. prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czernięcin, obręb 2 Czernięcin Poduchowny, jednostka ewidencyjna 060214_2 Turobin, powiat biłgorajski, woj. lubelskie, obejmującej działki: nr 215 i nr 216/1 o łącznej pow. 2,00 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1B/00046403/4,wraz z prawem własności budynków, budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: budynku wagowego murowanego , utwardzenia placu  (płyty lotnicze, 3,0m x 1,3m), linii oświetleniowej (15 słupów oświetleniowych z lampami i linią Alu), wraz z urządzeniami (2 wagi wozowo-samochodowych (20t).

Cena wywoławcza wynosi 450.000,00 zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych ) netto, przy czym sprzedaż tej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy, 00/100) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5000,00 (słownie: pięć  tysięcy, 00/100) złotych. Licytacja odbędzie się 04.07.2013 r. o godz. 1200 w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

3.1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bończa, obręb nr 0002, jednostka ewidencyjna 060606_2, Kraśniczyn-Gmina Wiejska, powiat krasnostawski, woj. lubelskie, obejmującej działkę nr 794 o powierzchni 0,88 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zamościu XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krasnymstawie, prowadzona jest Księga Wieczysta KW ZA1K/00041250/0, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: budynku wagowego murowanego o pow. 50,3 m2, utwardzenia płytą betonową (z betonu lanego) placu o pow. 4400 m2.

3.2. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bończa, obręb nr 0002, jednostka ewidencyjna 060606_2, Kraśniczyn-Gmina Wiejska, powiat krasnostawski, woj. lubelskie, obejmującej działkę nr 1435 o powierzchni 1,16 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zamościu XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krasnymstawie, prowadzona jest Księga Wieczysta KW ZA1K/00041250/0, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości w postaci: utwardzenia płytą betonową(z betonu lanego) placu o pow. 11600 m2.

Sprzedaż obejmuje łącznie nieruchomość: (poz.3.1.) oraz (poz.3.2.)

Cena wywoławcza wynosi łącznie 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż tych nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 22.500,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych,00/100) złotych.

Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 3.000,00 (słownie: trzy tysiące,00/100) złotych.

Licytacja odbędzie się dnia 04.07.2013 r. o godz. 1300 w Oddziale Cukrownia Krasnystaw, w budynku administracji, piętro 3 pok. 314 w Siennicy Nadolnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie nr: 14 8200 0008 2001 0000 0576  0001  w terminie do 02.07.2013 r z dopiskiem „wadium –  nieruchomość położona w miejscowości ……”.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość zabudowaną  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź oświadczenie o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).  Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. 800 do 1400 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Henryk Szewczuk tel. (82) 577-02-11 w.209, kom. 695650271.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz