Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-06-18 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę materiałów chemicznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów chemicznych dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

1. Przedmiot oferty:
1.1. Dostawa materiałów chemicznych dopuszczonych do stosowania w przemyśle spożywczym, dla Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
1.2. Termin realizacji dostaw: od lipca 2013 roku do grudnia 2013 roku.
1.3. planowane ilości zakupu oraz asortyment, zawarte zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert,

2. Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:
Oferent powinien dołączyć do oferty:

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2.2. Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt. 2.1.
2.3. Oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania,
2.4. Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.5. Wszelkie inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez Oferenta wymogów stawianych przez prawo w zakresie prowadzonej działalności,

3. Wymagania jakie musi spełniać oferta:
3.1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim.
3.2. Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych
3.3. Na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Oferenta, dane adresowe Oferenta, NIP i Regon Oferenta,  datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,
3.4. Na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami,
3.5. Wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,
3.6. Nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty,
3.7. Wszelkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę powinny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Oferenta).
3.8. W ofercie należy podać osobę upoważnioną do kontaktów z Krajową Spółką Cukrową S.A. w zakresie objętym postępowaniem.
3.9. Oferta powinna zawierać:
3.9.1.    ceny netto przedmiotu oferty na zasadach  DAP według Incoterms 2010,
3.9.2.    warunki płatności,
3.9.3.    warunki udzielenia gwarancji,
3.9.4.    termin realizacji zamówień.
3.10. Oferowane wyroby powinny posiadać:
3.10.1. Aktualną kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006-12-18 (REACH) (Dz. U. L136 z dn. 2007-09-04 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2007-09-04 „Zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych” (Dz. U. z 2007 Nr 174, poz. 1222,
3.10.2. Dopuszczenie do obrotu – Zezwolenie Ministra Zdrowia,
3.10.3. Zgłoszenie substancji w rejestrze systemu REACH,
3.10.4. Posiadane ewentualne certyfikaty koszerności.

4. Miejsce, termin  składania i otwarcia ofert:
4.1. Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem :
„Oferta -dostawa materiałów chemicznych dla
 Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w  Toruniu”
4.2. Oferty należy składać w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń  w Kancelarii Ogólnej , w terminie do dnia 2013-07-03 do godz. 15.
4.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2013-07-04 w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.

5. Informacja o trybie wyboru dostawców:
5.1. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami. Termin i miejsce przeprowadzenia ewentualnych negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
5.2. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.
5.3. Organizator Negocjacji bez podania przyczyn może odstąpić od  przeprowadzenia Negocjacji, lub przedłużyć termin składania ofert.
5.4. Organizatorowi Negocjacji przysługuje prawo zamknięcia negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert.
5.5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli, zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu lub nie będzie odpowiadała warunkom określonym w zaproszeniu.
5.6. Organizator Negocjacji zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.
5.7. Organizator Negocjacji zastrzega sobie prawo wyboru oferty w całości lub w rozbiciu.

6. Informacje dodatkowe
6.1. Rozliczenia finansowe pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S.A. a wybranym Oferentem w zakresie przedmiotu oferty będą w walucie polskiej.
6.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
6.2.1. zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert,
6.2.2. nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do składania ofert,
6.3. Oferenci nie mogą być obecni przy otwarciu ofert.
6.4. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
6.5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Oferentami jest:
 Pan Wojciech Hanisz tel. 0-56 650 12 13
 Pan Jacek Skotarek   tel. 0-56 650 12 19

« wstecz