Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-08-01 - Przetarg - na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Gryfice, woj. zachodniopomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27 poz.177 ze. zm.) ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/25 o pow. 0,7659 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084ha, z takim samym udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/25 i udział 1/9 części w nieruchomości nr 3/28 wynosi 294.480,00 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) złotych. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 29.448,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/26 o pow. 2,1169ha, wraz z prawem własności budynków , budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084ha, z takim samym udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/26 i udział 1/9 części w działce nr 3/28 wynosi 358.680,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 35.868,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 3.600,00 (słownie: trzy tysiące sześćset) złotych. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/29 o pow. 0,3483 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084ha, z takim samym udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/29 i udział 1/9 części w nieruchomości nr 3/28 wynosi 261.480,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 26.148,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.700,00 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży


 

4. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/31 o pow. 0,1381ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084ha, z takim samym udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/31 i udział 1/9 części w nieruchomości nr 3/28 wynosi 193.380,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) złotych. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 19.338,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży

5. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/32 o pow.1,1147 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084ha, z takim samym udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/32 i udział 1/9 części w nieruchomości nr 3/28 wynosi 170.680,00 zł (słownie sto siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj.17.068,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) złotych. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży

6. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/33 o pow. 1,0097ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/33 i udział 1/9 części w nieruchomości nr 3/28 wynosi 276.080,00 zł (słownie dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt)złotych. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 27.608,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiem) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 2.800,00 (słownie: dwa tysiące osiemset) złotych. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży

7. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Gryfice, w obrębie ewidencyjnym 0010, Gryfice-10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, składającej się z działki nr 3/34 o pow. 1,3516 ha, łącznie z udziałem wynoszącym 1/9 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Gryficach, obręb 0001, Gryfice – 10, jednostka ewidencyjna 320502_4, Gryfice-miasto, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie składającej się działki nr 3/28 o powierzchni 0,7084ha, z takim samym udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla których w Sądzie Rejonowym w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1G/00013507.

Łączna cena wywoławcza nieruchomości oznaczonych jako działka nr 3/34 i udział 1/9 części w nieruchomości nr 3/28 wynosi 181.880,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt) złotych. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 18.188,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 1.900,00 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset) złotych. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży

Licytacja odbędzie się dnia 27 sierpnia 2013 r., o godzinie 11.00 w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: ,,wadium – nieruchomość 3/25 wraz z udziałem w 1/9 części nieruchomości nr 3/28” lub ,,wadium - ….. wpisać nr odpowiedniej nieruchomości” w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Tadeusz Białek - tel. 91 38-420-51, tel. kom. 669990166.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz