Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-08-02 Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych położonych w Opolu Lubelskim, woj. lubelskie.

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze zm.) ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż:

 

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim, przy ul. Fabrycznej 23, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie składającej się z działki oznaczonej numerem: 207/8 o pow. 1,4188 ha, powstałej z podziału działki 207/5 o pow. 3,4369 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00014559/8 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 478.000,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 47.800,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 5 września 2013 r. o godz. 10.00 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 „i” pokój nr. 208.

 

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie składającej się z działki oznaczonej numerem: 207/10 o pow. 0,8236 ha, powstałej z podziału działki 207/5 o pow. 3,4369 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00014559/8 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 375.000,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 37.500,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 5 września 2013 r. o godz. 10.30 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 „i” pokój nr. 208 .

 

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim, przy ul. Fabrycznej 23, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie składającej się z działki oznaczonej numerem: 207/11 o pow. 0,2058 ha, powstałej z podziału działki 207/5 o pow. 3,4369 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00014559/8 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 345.000,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 34.500,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 5 września 2013 r. o godz. 11.00 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 „i” pokój nr. 208.

4. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie składającej się z działki oznaczonej numerem: 207/13 o pow. 0,2976 ha, powstałej z podziału działki 207/5 o pow. 3,4369 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00014559/8 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 416.000,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 41.600,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 5 września 2013 r. o godz. 11.30 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 „i” pokój nr. 208.

 

5. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie składającej się z działek oznaczonych numerami: 207/9 o pow.0,6735 ha i 207/12 o pow. 0,0176 ha, powstałymi z podziału działki 207/5 o pow. 3,4369 ha , dla której w Sądzie Rejonowym w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00014559/8 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 328.000,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 32.800,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 5 września 2013 r. o godz. 12.00 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 „i” pokój nr. 208.

6. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr: 207/4 o pow. 2,7947ha dla której w Sądzie Rejonowym w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00014559/8 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej działce.

Cena wywoławcza wynosi 1.555.000,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 155.500,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 20.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 5 września 2013 r. o godz. 12.30 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 „i” pokój nr. 208

7. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr: 83/1 o pow. 5,4103 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00033652/8 wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza wynosi 98.100,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 9.810,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 5 września 2013 r. o godz. 13.00 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 „i” pokój nr. 208

 

8. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej 23, obręb 4, gmina Opole Lubelskie powiat opolski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr: 83/2 o pow. 5,6995 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Kraśniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opolu Lubelskim prowadzona jest księga wieczysta numer LU1O/00033652/8 wraz z prawem własności budowli znajdującej się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 196.700,00 zł. netto.

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 19.670,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 5 września 2013 r. o godz. 13.30 w Lublinie przy ul. Krochmalnej 13 „i” pokój nr. 208 .

 

Warunkiem przystąpienia do danego przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy o numerze: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem np.: „wadium – Opole Lubelskie przetarg 7 - działka 83/1” w terminie do 4 września 2013 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby pod rygorem niedopuszczenia przetargu. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego jednakże nie później niż 30 do dnia przeprowadzenia licytacji. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik KSC S.A.: - Pan Ryszard Maciąg – 81 463-22-42, kom. 695-650-356.

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz