Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-08-06 - publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej działki

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz.177, z późn.zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż po obniżonej cenie:

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej działki oznaczonej nr 3/18 o pow. 0,1624 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości (tj. budynku administracyjnego o pow. użytkowej 1066,36 m2) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej działki oznaczonej nr 3/3 o pow. 0,0099 ha, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości (tj. kompleksu garaży sam. osobowych o pow. użytkowej 110,96 m2).

Całość położona przy ul. Reymonta w Malborku, obręb 12 miasta Malbork, powiat malborski, województwo pomorskie, dla wyżej opisanych działek w Sądzie Rejonowym w Malborku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta GD1M/00031520/6.

 

Cena wywoławcza sprzedaży wyżej opisanych nieruchomości wynosi: 1.514.200,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset czternaście tysięcy dwieście) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi: 151.420,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi: 15.500,00 zł.

 

Licytacja odbędzie się dnia 10 września 2013 roku o godz. 900 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział ,,Cukrownia Malbork” w Malborku, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 51, 82-200 Malbork w budynku administracyjnym, pokój nr 4.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 10 września 2013 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 09.09.2013 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości Malbork obejmująca działkę oznaczoną nr 3/18 oraz 3/3”.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji Oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta:

1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – kopię dowodu osobistego,

2) pozostali Oferenci – odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – wydruk ze strony internetowej CEIDG, decyzję o nadaniu NIP, zaświadczenie o numerze REGON, w przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w przetargu.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku, Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 roku, Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia  umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium złożone przez Oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli Oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Malbork” w Malborku, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 51, budynek administracyjny pokój nr 4, tel. 55 647 05 83 lub 695 650 403.

Przedmiot przetargu można obejrzeć do dnia poprzedzającego przetarg w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem O/Cukrownia Malbork w Malborku.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz