Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-08-06 - ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację dostaw papieru siarczanowego bielonego

Toruń 2013-08-06

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację dostaw papieru siarczanowego bielonego

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON: 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990.677.758,00 zł, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację dostaw papieru siarczanowego bielonego przeznaczonego do nadruku na torebki a’ 1 kg do pakowania cukru, wg poniższej specyfikacji:

Papier siarczanowy bielony dwustronnie gładzony.

Podstawowe parametry:

Gramatura - 80 g/m2

Szer. - 665 mm

Ø gilzy - 76 mm

Ø zewnętrzne roli - 750 mm lub 1050 mm

Atest na dopuszczenie do kontaktu z artykułami spożywczymi.

Dostawy papieru będą realizowane w okresie od 1 września 2013 do końca sierpnia 2014. Przewidywane zapotrzebowanie na papier biały w podanym okresie, będzie wynosiło ok. 1 800 ±6% ton. Prosimy o skalkulowanie cen w PLN/t lub o podanie wariantowo cen w EUR/t. Okres obowiązywania cen do końca sierpnia 2014 roku. Ceny DDP Janikowo.

Ofertę cenową prosimy podać dla terminu płatności wynoszącego 30 dni. Przy oferowaniu innego terminu, prosimy o wyraźne zaznaczenie terminu płatności.

Ilości wymienione w zapytaniu są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie
w zależności od aktualnej sytuacji na rynku cukru. W zależności od potrzeb rynkowych, może pojawić się zapotrzebowanie na inne szerokości oraz inną gramaturę papieru. Dostawy papieru o innych szerokościach lub gramaturach, niż wymienione, będą zamawiane z wyprzedzeniem.

W przypadku papieru do tej pory nietestowanego, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. poprosi o dostarczenie bezpłatnej próbki w ilości powyżej 80 kg o parametrach: szer.665 mm, gramatura 80, średnica gilzy Ø76 mm, w celu sprawdzenia jakości papieru i wykonania na nim próbnego nadruku.

Oferta powinna zawierać:

 1. oferta powinna zawierać:

 2. dokładne dane oferenta – nazwę firmy, wskazanie formy prawnej oraz dane adresowe,

 3. wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z ofertą,
  z podaniem numerów telefonów

 4. datę sporządzenia oferty

 5. okres ważności oferty

 1. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim.

 2. Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.

 3. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń.

Sposób składania ofert.

 1. Oferty wraz z załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie
  z dopiskiem „Oferta - papier siarczanowy – Nie otwierać” i przesłać drogą pocztową lub dostarczyć na adres:

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2013 roku do godz. 15.00.

 1. Otwarcie ofert będzie miało charakter zamknięty.

 2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po terminie lub nie będzie odpowiadać warunkom określonym w zapytaniu ofertowym.

 3. Oferenci będą związani swoją ofertą przez 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Warunki formalne.

 1. Wybór dostawców odbędzie się w trybie postępowania ofertowego, zgodnie
  z procedurami obowiązującymi w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

 2. Zamawiający bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia negocjacji lub przedłużyć termin do składania ofert.

 3. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji tylko z wybranymi oferentami.

 4. Po przeprowadzeniu negocjacji oferent może zostać zobowiązany do złożenia oferty końcowej.

 5. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 6. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania ofertowego w części lub w całości bez podania przyczyny.

 7. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku negocjacji nastąpi po zaakceptowaniu dostawcy przez właściwy organ Spółki.

W sprawie ewentualnych dodatkowych wyjaśnień prosimy kontaktować się z Panem Jackiem Skotarkiem, tel. 0-56 65 01 219 lub z Wojciechem Haniszem pod tel. 0-56 65 01 213.

Z poważaniem

Wojciech Hanisz

Przewodniczący Zespołu Roboczego

« wstecz