Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-08-28 - Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego zlokalizowanego w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

1. Koparka hydrauliczna K 606, nr. inw. KRA 580-00-979-00, rok prod.1977,

    cena wywoławcza  15.000,00 zł brutto (zwol. z podatku VAT), wadium 1500 zł,

    postąpienie 200 zł.

2. Kompleks 65M2B, nr. inw. 560/19536/KRA, rok prod.1983,

    cena wywoławcza 14.000,00 zł brutto (zwol. z podatku VAT), wadium 1400 zł, postąpienie

    200 zł.

3. Kompleks 65M2B, nr.  inw. KRA 560-02-671-00, rok prod.1987,

    cena wywoławcza 14.000,00 zł brutto (zwol. z podatku VAT), wadium 1400 zł, postąpienie

    200 zł.

4. Ładowarka Ł-34 (niekompletna), nr.  inw. KRA 580-03-258-00, rok prod.1996  ,

    cena wywoławcza 12.000,00 zł netto, wadium 1200 zł, postąpienie 200 zł., Do ceny netto

    zostanie doliczony 23 % podatek VAT

5.  Ciągnik gąsienicowy DT 75 , nr fabryczny 950,nr silnika 633460987, rok prod. 1987, cena

    wywoławcza 6000,00 zł brutto (zwol. z podatku VAT), wadium 600 zł, postąpienie 100 zł.,

6. Ciągnik gąsienicowy DT 75 , nr silnika 23154, rok prod. 1983, cena

    wywoławcza 4000,00 zł brutto (zwol. z podatku VAT), wadium 400 zł, postąpienie 100 zł.,

7. Star 1142 FSC Starachowice - pogotowie techniczne, nr. rejestr. CMK 3667, przebieg 

    294530,  nr. inw. KRA-743-03-308-00, rok prod.  1996, cena wywoławcza 3.000,00 zł

     netto, wadium 300 zł, postąpienie 100 zł., Do ceny netto zostanie doliczony 23 % podatek

     VAT

 

Licytacja odbędzie się w dniu 20.09.2013 r., o godz. 9.00 w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej w biurowcu, w pokoju 314 (III piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie nr: 14 8200 0008 2001 0000 0576 0001 z dopiskiem czego dotyczy, np. : “koparka- poz.1” w terminie do 18.09.2013 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania  uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).    

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, albo na jego wniosek  w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia licytacji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia na podstawie wystawionej faktury VAT. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje demontażu, załadunku i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży, łącznie z pracami zabezpieczającymi.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w siedzibie Oddziału „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej, w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w terminie od dnia publikacji do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela 

Pan Tomasz Sobczuk - tel. 661-664-836.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania  przyczyny, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaż aktywów trwałych.

« wstecz