Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-08-30 - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - na dostawę ciężkiego oleju opałowego (mazutu) do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w kampanii 2013/2014

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678,
NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 990 677 758,00 PLN

I. Przedmiot oferty:
1. dostawa ciężkiego oleju opałowego (mazutu) do Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu „Cukrownia Krasnystaw” oraz miejsca prowadzenia działalności w Łapach,
2. Wymagania podstawowe dla Oleju Opałowego Ciężkiego:

Wartość opałowa min [MJ/kg] – 40,5
Gęstość w temp. 15 0C [g/cm3] – 0,97
Lepkość kinematyczna w 100 0C [mm2/s] – poniżej 55
Zawartość siarki   - do 1%

Przewidywana wielkość zapotrzebowania wynosi odpowiednio:
• Miejsce prowadzenia działalności Łapy - 300 ton
• Oddział „Cukrownia Krasnystaw”  – 2 000 ton

3. Terminy dostaw: pierwsza dostawa do Krasnegostawu w ilości 1 000 ton, do 3 października 2013 r. Pozostałe dostawy sukcesywnie.

II. Niezbędne dokumenty wymagane od oferentów:
Oferent powinien dołączyć do oferty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty powyższe powinny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta),
2. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 1,
3. Aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego  potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. oświadczenie osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta
o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska
w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania,
6. oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert,
7. informacje o Oferencie, ze szczególnym uwzględnieniem jego doświadczeń
w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty wraz z wykazem przedsięwzięć zrealizowanych samodzielnie i/lub we współpracy z innymi podmiotami, a także referencjami (niniejszy punkt nie dotyczy Producentów),
8. wykaz podmiotów, z którymi zamierza współpracować Oferent przy realizacji dostaw do Oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – o ile taka sytuacja będzie miała miejsce,
9. gwarancje wystawione przez Producentów o możliwości zapewnienia dostaw określonych ilości ciężkiego oleju opałowego – mazutu, (niniejszy punkt nie dotyczy Producentów),
10. Oświadczenie o dokonaniu rejestracji wstępnej oraz zamiarze dokonania rejestracji właściwej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U.UE.L.06.396.1), zwanego dalej Rozporządzeniem,
11. Inne dokumenty i zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez Oferenta wymogów stawianych przez prawo w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty.


III. Wymagania jakie musi spełniać oferta:

1. oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami należy kolejno ponumerować,
2. oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych,
3. na pierwszej stronie oferty należy zamieścić firmę i siedzibę Oferenta, datę sporządzenia oferty oraz precyzyjnie określić przedmiot oferty,
4. na drugiej stronie oferty należy zamieścić spis treści wyszczególniający wszystkie materiały stanowiące ofertę wraz z załącznikami oraz sumaryczną liczbę stron oferty wraz z załącznikami,
5. wszystkie strony oferty (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację,
6. nie dopuszcza się jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w tekście oferty,
7. oferta powinna zawierać:

• parametry techniczne oleju opałowego ciężkiego 
• pochodzenie (rafineria) oleju opałowego ciężkiego
• jednostkową cenę netto oleju opałowego ciężkiego loco rafineria bądź inne miejsce składowania o ile występuje z wyszczególnieniem podatku akcyzowego
• koszt transportu za 1 tonę oleju opałowego ciężkiego do Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Cukrownia Krasnystaw” oraz miejsca prowadzenia działalności w Łapach, (należy uwzględnić koszty zwrotu i ewentualną dzierżawę cystern). Dopuszczalny jest transport cysternami samochodowymi.
• warunki płatności za ciężki olej opałowy. Wszystkie ceny należy kalkulować dla 30-dniowego terminu płatności (w przypadku zastosowania innego niż proponowany termin płatności, należy wyraźnie to zaznaczyć),
• warunki płatności za transport
• proponowane upusty.
• minimalna wielkość dostaw

IV. Miejsce i tryb składania ofert:

1. oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem :
„Oferta -dostawa mazutu do  Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w  Toruniu”
2. oferty należy składać w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ul. Kraszewskiego 40,  87-100 Toruń w terminie do dnia  2013-09-12 do godz.15,
3. w przypadku przesłania ofert pocztą oferta musi wpłynąć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2013-09-12 do godz.15,
4. Oferenci będą związani swoją ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
5. otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2013 r. w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

V. Kryteria wyboru ofert:

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu będzie oceniała ofertę wg następujących kryteriów:
a. jakość oferowanego ciężkiego oleju opałowego,
b. cena,
c. warunki płatności
d. termin realizacji

VI. Informacja o trybie wyboru dostawców:

1. z Oferentami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji,
2. po przeprowadzeniu Negocjacji Oferenci zobowiązani będą do złożenia ofert ostatecznych,
3. zawarcie umowy dostawy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu najlepszych ofert i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu,
4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu może  bez podania przyczyny odstąpić od przeprowadzenia negocjacji,
5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania
w całości lub w części bez podania przyczyny,
7. o wyniku postępowania Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu zawiadomi Oferentów w formie pisemnej.

VII. Informacje dodatkowe

1. rozliczenia z tytułu zrealizowanych dostaw będą w walucie polskiej.
2. preferowane będą oferty niewymagające zabezpieczeń należności wynikających z realizacji ewentualnych dostaw,
3. oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a. zostanie złożona po terminie wyznaczonym w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert,
b. nie będzie spełniała wymogów formalnoprawnych określonych w Zaproszeniu do składania ofert,
c. Oferent niebędący producentem nie przedstawi gwarancji dostaw.
4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie pisemnej,
5. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadomi Oferentów o niezakwalifikowaniu do dalszego postępowania (negocjacji) w formie pisemnej,
6. oferenci nie mogą być obecni przy otwarciu ofert,
7. z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia postępowania Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.,
8. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż będzie miała prawo żądać od Oferentów uzupełnienie braków formalnych oferty,
9. złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A., 
10. pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:
 Pan Wojciech Hanisz  tel. 0-56 650 12 13
 Pan Jacek Skotarek  tel. 0-56 650 12 19

« wstecz