Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-10-04 Przetarg- na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mała Wieś oraz w gminie Bodzanów, woj. mazowieckie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę nr 176/22 o pow. 0,0557 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł  (słownie: siedem tysięcy złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 700,00 zł (słownie: siedemset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100,00 zł.

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę nr 176/27 o pow. 0,0251 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4. Na nieruchomości znajduje się zabudowa garażowa stanowiąca obcy nakład na gruncie i nie jest ona przedmiotem sprzedaży.

Cena wywoławcza wynosi 2.200,00 zł  (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100,00 zł.

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę nr 176/28 o pow. 0,0936 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00067147/4, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 224,40 m² znajdującego się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200,00 zł.

4) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę nr 382/13 o pow. 0,1724 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 11.800,00 zł  (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.180,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 200,00 zł.

5) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę nr 382/14 o pow. 0,1377 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr PL1P/00067147/4. Cena wywoławcza wynosi 9.700,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 970,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100,00 zł.

6) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę nr 382/15 o pow. 0,0223 ha oraz działkę nr 382/16 o pow. 0,0304 ha, tj. o łącznej pow. 0,0527 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr PL1P/00067147/4.

Cena wywoławcza wynosi 3.700,00 zł  (słownie: trzy tysiące siedemset złotych) netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100,00 zł.

7) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Małej Wsi, obręb 0014 Mała Wieś, gmina Mała Wieś, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę nr 381/15 o pow. 0,3945 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr PL1P/00067147/4, wraz z prawem własności budynku biura cukrowni o pow. użytkowej 485 m² oraz budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł.

8) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bodzanów przy ul. Szarych Szeregów, gmina Bodzanów, powiat płocki, woj. mazowieckie, obejmującej działkę nr 433/1 o pow. 0,1500 ha, obręb 0004 Bodzanów, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  nr PL1P/00016643/9, wraz z prawem własności budynku pompowni o pow. użytkowej 126 m² oraz budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 26.500,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.650,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 25 października 2013 r. o godz. 10 w byłej Cukrowni „Borowiczki” przy pl. Witosa 1 w Płocku w sali stołówki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „wadium – nieruchomość Mała Wieś dz. nr……” w terminie do 24 października 2013 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Wznowienie granic nastąpi na koszt i staraniem nabywcy nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone na rachunek bankowy oferenta, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia licytacji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Markiem Kozickim – nr tel. 695-650-109.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu (85) 715 88 07, kom. 695-650-367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz