Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-11- 04 Przetarg- na sprzedaż prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, położonych w miejscowości Rejowiec, woj. lubelskie (obiekt Zakładu Produkcji Palet).

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

Prawa własności działki zabudowanej o nr 644/5 o powierzchni 0,2449 ha dla której w Sądzie Rejonowym w  Krasnymstawie  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: ZA1K/00033351/9 oraz prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych o numerach: 911 o pow. 0,7481 ha, 913/1 o pow. 0,0221 ha i 910/6 o pow. 0,557 ha dla których w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: ZA1K/00059293/2 , położonych w miejscowości Rejowiec - Osada ul. Fabryczna 16, kod pocztowy 22-160 Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie wraz z prawem własności aktywów znajdujących się na tych działkach w postaci budynków, budowli, maszyn i urządzeń stanowiących czynną linię do produkcji europalet drewnianych wraz ze związanymi z ich produkcją środkami transportu w postaci wózków widłowych „Toyota” oraz „ Rak 2A-CK” i ładowarek Ł-200 i Ł-34 oraz wartościami niematerialnymi w postaci licencji na wytwarzanie europalet drewnianych nr. PL-146.

Cena wywoławcza wynosi 950.000,00 zł. netto. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 95.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 27 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w Lublinie przy ulicy Krochmalnej 13 i w budynku administracyjnym pok. 208.

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem: „Przetarg Rejowiec- Zakład Produkcji Palet„ do dnia 26 listopada 2013 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę.

Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się  od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00  w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają :

 - Pan Leszek Garbacz – tel: 785-852-080

 - Pani Teresa Marczuk- tel: 695-650-136

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz