Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-11-29 Przetarg- na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Brodnica, Gorczeniczka i Dobre, woj. kujawsko- pomorskie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40., działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski ,obręb 0001-M Brześć Kujawski 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie , obejmującej działkę nr 27/20 o pow. 5,2137 ha, wydzielonej z działki nr 27/11,  która powstała z podziału działki nr 27/8, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta nr WL1W/00053444/5, wraz z prawem własności  budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości .

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 435.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji  zostanie  doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 43.500,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4.350,00 zł  (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) .

Licytacja odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski ,obręb 0001-M Brześć Kujawski 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie, obejmującej działkę nr 588 o pow. 4,1116 ha, powstałej ze scalenia działek o nr 27/18 i nr 27/23, powstałych z podziału geodezyjnego działki o nr 27/11, która uprzednio została wydzielona z działki nr 27/8, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053444/5, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości .

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 835.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji  zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 83.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 8.350,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) .

Licytacja odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 9:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

3) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/4 o pow. 0,1545ha, wydzielonej z działki nr 580 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001- Brześć Kuj 1 , gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 13.850,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.385,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt pięć złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 139,00 zł  (słownie: sto trzydzieści  dziewięć złotych) .

Licytacja odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

4) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/5 o pow. 0,1373 ha, wydzielonej z działki nr 580 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha  wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001- Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 10:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

5) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, stanowiącej działkę nr 580/7 o pow. 0,1707ha, wydzielonej z działki nr 580 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 580/1 o pow. 0,1611 ha wydzielonej z przeznaczeniem pod urządzenie drogi wewnętrznej, obręb 0001- Brześć Kuj 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko- pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00047195/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 15.050,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.505,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięć złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 151,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

6) prawo użytkowania wieczystego działki nr 22 i działki nr 23 o łącznej pow. 0,1964 ha położonych w miejscowości Brodnica, obręb 0026 – Brodnica-26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 35.700,00 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 3.570,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 357,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych). Licytacja odbędzie się dnia 20.12. 2013 roku o godz. 11:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

7) prawo użytkowania wieczystego działki nr 24 o pow. 0,6745 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0026 – Brodnica-26, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027022/8.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 123.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta t złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.230,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). Licytacja odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1

8) prawo użytkowania wieczystego działki nr 122 i działki nr 123 o łącznej pow. 0,0984 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb Nr 0027 – Brodnica-27, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste nr TO1B/00011878/8 i nr TO1B/00026566/6 oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 124 o pow. 0,5157 ha położonej w miejscowości Ustronie, obręb Nr 0027 – Brodnica, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00027021/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 8 wynosi 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt  złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 12:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

9) prawo użytkowania wieczystego działki nr 87 o pow. 0,1000 ha położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005 – Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 900,00 (słownie: dziewięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 13:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

10) prawo użytkowania wieczystego działki nr 103 o pow. 0,4700 ha położonej w miejscowości Gorczeniczka, obręb Nr 0005 – Gorczeniczka, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00023125/2.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 4.200,00 (słownie: cztery  tysiące dwieście złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji  zostanie  doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 42,00 zł (słownie: czterdzieści dwa złote) .

Licytacja odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 13:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

11) prawo użytkowania wieczystego działki nr 215/1 i działki nr 215/2 o łącznej pow. 2,5800 ha położonej w miejscowości Dobre, obręb 0002 – Dobre, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00017569/4,

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 23.100,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT  zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 2.310,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziesięć złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 231,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden  złotych).

Licytacja  odbędzie się dnia 20.12.2013 roku o godz. 14:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 20.12.2013 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki  Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 18.12.2013 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości ……………… obejmująca działkę  znaczoną nr ……… .

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można  uzyskać pod numerem tel.: 54 23-05-226, 695-650-165, 508-087-500.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz