Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2013-12-18 Przetarg – na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych położonych w miejscowości Wożuczyn oraz Siemnice, woj. lubelskie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wożuczynie, obręb 11 Wożuczyn, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr: 308/8 o pow. 2,9970 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/.

Cena wywoławcza wynosi 41.500,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) netto. Sprzedaż jest opodatkowana 23 % podatkiem VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.150,00 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 17 stycznia 2014 r. o godz. 1100 w biurze Krajowej Spółki Cukrowej w Wożuczynie – Cukrownia 1.

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Siemnicach, obręb 9 Siemnice, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, urządzonej odstojnikami ziemnymi, obejmującej działkę nr: 673 o pow. 24,76 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5.

Cena wywoławcza wynosi 111.000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych) netto. Stawka podatku VAT – zwolniona. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 11.100,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 17 stycznia 2014 r. o godz. 1130 w biurze Krajowej Spółki Cukrowej w Wożuczynie – Cukrownia 1.

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Wożuczynie, obręb Michalów Kolonia, gmina Rachanie, powiat Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działki nr: 227 o pow. 0,12 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer ZA1T/00043356/5 wraz z prawem własności budynku świetlicy przyzakładowej, budowli i urządzeń znajdującej się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza wynosi 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych) netto. Sprzedaż  jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.300,00 zł (słownie trzy tysiące trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 17 stycznia 2014 r. o godz. 1200 w biurze Krajowej Spółki Cukrowej w Wożuczynie – Cukrownia 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950  z dopiskiem określającym do którego z przetargów przystępuje oferent np.: „wadium – Wożuczyn – poz. 3 -  dz. 227 - świetlica ” w terminie do dnia 16 stycznia 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 0800 do 1400 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela przedstawiciel KSC: Pan Kazimierz Darmochwał – tel.: (84)–66-33-111 lub 695-650-214.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz