Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-01-07 Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Stargardzie Szczecińskim i w Szczecinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Lotników, obręb ewidencyjny 0020 M. Stargard Szczeciński, gmina Stargard Szczeciński, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmujących działkę nr 94/1 o pow. 0,9688 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1T/00051962/6 i działkę nr 90/1 o pow. 0,0103 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1T/00051955/4.

Cena wywoławcza wyżej opisanych nieruchomości wynosi 393.370,00 zł brutto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych), cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 39.337,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych). Postąpienie wynosi: 3.940,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych).

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinie, obręb 2150 Pogodno 150, gmina M. Szczecin, powiat szczeciński, województwo zachodniopomorskie składającej się z działki niezabudowanej nr 1/3 o powierzchni 2,7393 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1S/00116667/1 oraz działki gruntowej nr 1/6 o powierzchni 17,9740 ha, urządzonej osadnikami ziemnymi, dla której w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1S/00081985/1, wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego wyżej  opisanej nieruchomości wynosi 13.300.000,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów trzysta tysięcy złotych). Wadium wynosi 1.330.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Postąpienie wynosi 133.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych). Transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Broniewskiego w Stargardzie Szczecińskim, obręb 0021 M. Stargard Szczec., powiat starogardzki, woj. zachodniopomorskie, obejmującej działkę nr 2/3 o pow. 0,5833 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1T/00051956/1, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości.

Cena wywoławcza wyżej opisanej nieruchomości wynosi 4.248.420,00zł brutto (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) - cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi: 424.842,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote 00/100). Postąpienie wynosi: 42.500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

Licytacja odbędzie się dnia 30 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w Oddziale Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu – Oddział „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Broniewskiego 23, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Spółki O/Cukrownia Kluczewo Bank PEKAO S.A. I/O Stargard Szczeciński, nr 69 1240 3901 1111 0000 4224 8024, z dopiskiem „Wadium – działka nr ….. ,położenie ………”, w terminie do dnia 29.01.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić pisemna zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie pod rygorem niedopuszczenia oferty do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego, jednakże nie później niż  30 dni od dnia przeprowadzenia licytacji. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie.

Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik Oddziału „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 23 lub pod nr tel. (091) 576 33 09.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz