Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-01-07 Przetarg- na sprzedaż składników majątku ruchomego w Dobrzelinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. W Toruniu – Oddział „Cukrownia Dobrzelin” z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin, podaje do informacji, że w dniu 30 stycznia 2014 r. w siedzibie Oddziału (świetlica w hotelu pracowniczym), odbędzie się licytacja (II przetarg) następujących ruchomości:

1. Samochód Star 3W 200 – wywrotka o nr inwentarzowym DOB70739, rok zakupu 1968, nr rejestracyjny PBJ 6244, cena wywoławcza brutto 5.300,00 zł, kwota wadium 530,00 zł;
2. Samochód Star W200 z podnośnikiem PO184 tzw. „ambonka” o nr inwentarzowym DOB70731, rok zakupu 1971, nr rejestracyjny LFJ 4007, cena wywoławcza brutto 14.100,00 zł, kwota wadium 1.410,00 zł;
3. Ładowarka hydrauliczna Ł 34 o nr inwentarzowym DOB50413, rok zakupu 1983, cena wywoławcza brutto 16.000,00 zł, kwota wadium 1.600,00 zł;
4. Koparka gąsienicowa Castor S802 o nr inwentarzowym 580/28968/DOB, rok zakupu 1989, cena wywoławcza brutto 16.300,00 zł, kwota wadium 1.630,00 zł;
5. Ładowacz kołowy Forschnit T174 o nr inwentarzowym DOB50554, rok zakupu1997, cena wywoławcza brutto 11.808,00 zł, kwota wadium 1.181,00 zł;
6. Wózek widłowy typ EAGLE 2,5 o nr inwentarzowym 762/27815/DOB, rok zakupu 1998, cena wywoławcza brutto 14.145,00 zł, kwota wadium 1.415,00 zł;
7. Wózek widłowy typ EAGLE 2,5 o nr inwentarzowym 762/27816/DOB, rok zakupu 1998, cena wywoławcza brutto 11.070,00 zł, kwota wadium 1.107,00 zł.

w następujących godzinach :
poz. 1 o godz. 9.00,
poz. 2 o godz. 9.30,
poz. 3 o godz. 10.00,
poz. 4 o godz. 10.30,
poz. 5 o godz. 11.00
poz. 6 i 7 o godz. 11.30

Warunki licytacji:

1. Oferenci, którzy chcą wziąć udział w licytacji są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości wskazanej dla każdej ruchomości w osobnym wierszu. Podane ceny są cenami brutto. Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w licytacji. Wysokość postąpienia w licytacji wynosi minimum 1 % ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu. Oferta jest wiążąca 30 dni od dnia zakończenia przetargu.
Zbywca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wycofanie z licytacji dowolnej ruchomości (lub dowolnych ruchomości), bez podania przyczyny.
Wystawione do licytacji ruchomości można oglądać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10.00 do 13.00. Dodatkowych informacji można uzyskać w dni robocze pod nr tel. 661 666 782 w godz. jw.
Przetarg odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27.poz.177 ze zm.).

2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 stycznia 2014 r. (włącznie) ze wskazaniem numeru inwentarzowego ruchomości np. DOB/70731, której dotyczy wpłata wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki/Oddziału.

3. Wadium należy wpłacać na konto Oddziału „Cukrownia Dobrzelin” ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin, numer rachunku BGŻ S.A. O/Kutno 66 2030 0045 1110 0000 0060 0220.

4. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał licytację, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej ruchomości.

5. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po terminie licytacji. Kwota zwracanego wadium nie podlega oprocentowaniu.

6. Oferent, który wygrał licytację na zakup konkretnej ruchomości, jest zobowiązany do dokonania zapłaty i odbioru ruchomości w ciągu 14 dni od daty licytacji. Jeżeli nie dokona zapłaty i odbioru w wyznaczonym terminie, następuje przepadek wadium, chyba, że Strony ustalą inny termin. Umowa sprzedaży-kupna zostanie sporządzona niezwłocznie, po wpływie całości kwoty za wylicytowaną ruchomość na konto Zbywcy.

7. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty ceny na konto wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe. Oferent jest zobowiązany do zapłaty całości ceny przed dniem wydania ruchomości.

8. Sprzedawane ruchomości nie są objęte gwarancją, a odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

9. Odbiór ruchomości na koszt kupującego.

« wstecz