Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-01-14 Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia działalności Leśmierz

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40 działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

  1. Samochód dostawczy Lublin, nr inwentarzowy 001464/LES, rok produkcji 1996, cena wywoławcza wynosi 2.100,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 210,00 zł, postąpienie 25,00 zł.
  2. Ładowarka Ł34, nr inwentarzowy 000710/LES, rok produkcji 1987, cena wywoławcza wynosi 20.910,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%) wadium 2.091,00 zł, postąpienie 210,00 zł.
  3. Ładowarka Ł 200, nr inwentarzowy 000705/LES, rok produkcji 1982, cena wywoławcza wynosi 11.070,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 1.107,00 zł, postąpienie 120,00 zł.
  4. Ładowarka Ł 34, nr inwentarzowy 000716/LES, rok produkcji 1988, cena wywoławcza wynosi 24.600,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 2.460,00 zł, postąpienie 250,00 zł.
  5. Suwnica 10-tonowa, nr inwentarzowy 000811/LES, Elektrowciąg 3,2RN, nr inwentarzowy 000831/LES, rok produkcji 1962, cena wywoławcza wynosi 11.070,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%), wadium 1.107,00 zł, postąpienie 120,00 zł.
  6. Ciągnik kołowy T150K, nr inwentarzowy 001021/LES, rok produkcji 1982, cena wywoławcza wynosi 9.311,35 zł brutto (w tym podatek VAT 23%) wadium 932,00 zł, postąpienie 100,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 05 lutego 2014 r. o godz. 1000 w miejscu prowadzenia działalności Leśmierz, Leśmierz 9, 95-035 Ozorków, Biuro Główne – Sala Konferencyjna. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „Lokalizacja Leśmierz, przetarg 05.02.2014 r., wadium - poz.1(lub 2,3,…)” w terminie do 03.02.2014 r.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w miejscu prowadzenia działalności Leśmierz 9, 95-035 Ozorków w dniach 17, 24 i 31 stycznia 2014 r. w godz. od 1000 do 1300 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotów przetargu udziela Pan Wiesław Zięba - tel. kom. 661 666 047.

Każdy z uczestników biorący udział w przetargach zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że stan faktyczny i prawny przedmiotu sprzedaży jest mu znany i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zachodzą przeszkody określone w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.). Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą biorące udział
 w licytacji powinny posiadać:

  • aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
  • zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
  • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu lub pełnomocnicy powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia, natomiast wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, na podstawie wystawionej faktury VAT. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia osiągniętą w przetargu, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie lub zapłacenia kwoty niższej, niż cena nabycia osiągnięta w przetargu, Nabywca traci prawo wynikające z udzielonego przybicia i wpłacone wadium, które przepada na rzecz Spółki. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez uczestników licytacji, poza wyłonionym Nabywcą, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Demontażu, załadunku i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży dokonuje Nabywca na własny koszt. W przypadku nieodebrania zakupionych przedmiotów sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zapłaty faktury VAT zostaną naliczone przez KSC S.A. koszty składowania w wysokości 100,00 zł netto za jeden dzień składowania. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz