Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-01-15 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Karlinie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27., poz.177 ze. zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż:

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującą działkę nr 27/4 o pow. 0,1116 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 27/4 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w nieruchomości oznaczonej nr 27/8 wynosi 40.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych netto). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

2. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującą działkę nr 27/5 o pow. 0,1132 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 27/5 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w nieruchomości oznaczonej nr 27/8 wynosi 42.500,00 zł netto (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych netto). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4250 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

3. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującą działkę nr 27/6 o pow. 0,1135 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 27/6 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w nieruchomości oznaczonej nr 27/8 wynosi 40.000,00 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych netto). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

4. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującą działkę nr 27/7 o pow. 0,1007 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 27/7 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w nieruchomości oznaczonej nr 27/8 wynosi 31.500,00 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych netto). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

5. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującą działkę nr 27/9 o pow. 0,1260 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 27/9 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w nieruchomości oznaczonej nr 27/8 wynosi 23.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych netto). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.300,00zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych.) Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 230,00 zł

(słownie: dwieście trzydzieści złotych).

6. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Karlinie, obręb Karlino - 3, jednostka ewidencyjna 320103_4, Karlino – miasto, gmina Karlino, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, obejmującą działkę nr 27/10 o pow. 0,1307 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej oznaczonej nr 27/8 o pow. 0,2137 ha, wydzielonej jako droga, dla których w Sądzie Rejonowym Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1B/00027973/1.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej nr 27/10 wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w nieruchomości oznaczonej nr 27/8 wynosi 24.000,00zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych netto). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych.) Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 240 złotych zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 7 lutego 2014r, o godz.11.00 w byłym Oddziale ,,Cukrownia Gryfice” przy ul. Fabrycznej 2 w Gryficach, w budynku biura.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – działka nr …..”(podać nr działki) w terminie do dnia 5 lutego 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm. Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie trzech dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w miejscowości Karlino w dni powszednie w godz. od 8.00 do 12.00, w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego przetarg, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Tadeusz Białek - tel. 91 38 420 51, tel. kom. 669 990 166.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz