Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-01-23 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Łapach

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, miejsce prowadzenia działalności: 18-100 Łapy, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze. zm.), ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działkę nr 14/16 o pow. 2,9641 ha (wydzielonej z działki 14/12), obręb 14 Łapy Szołajdy, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana między innymi budynkiem pompowni wód barometrycznych o pow. użytkowej 674,1 m², chłodni wentylatorowej, osadnikami żelbetowymi i ziemnymi. Teren pomiędzy obiektami jest utwardzony betonowymi płytami drogowymi (ok. 2.300 szt.), częściowo także trylinką i betonem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania części miasta i gminy Łapy tereny te są przeznaczone pod działalność produkcyjną i usługowa, w tym przemysł: składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt dokona trwałego ogrodzenia nieruchomości od strony nieruchomości fabrycznej cukrowni.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, budowli i urządzeń wynosi 495.000,00 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 49.500,00 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działkę nr 128 o pow. 0,4426 ha oraz działkę nr 30/3 o pow. 0,3678 ha, tj. o łącznej pow. 0,8104 ha – obręb 14 Łapy Szołajdy, jednostka ewidencyjna 200206_5 Łapy Gmina, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynku i  budowli znajdujących się na tej nieruchomości. Na nieruchomości znajduje się między innymi murowany budynek pompowni o pow. użyt. 100,58 m² oraz kanał doprowadzający wodę z rzeki Narew. Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta Łapy w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy działki gruntu położone są na obszarze przeznaczonym pod tereny wód, regulacji stosunków wodnych i zaopatrzenia w wodę oraz pod obszary chronione, położone w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku i budowli wynosi 97.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 9.700,00 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działkę nr 1/17 o pow. 0,3270 ha (wydzielonej z działki 1/16), obręb 9 Łapy Dębowina, jednostka ewidencyjna 200206_5 Łapy Gmina oraz działkę nr 102/10 o pow. 0,0338 ha (wydzielonej z działki 102/4) obręb 12 Łapy Łynki, jednostka ewidencyjna 200206_5 Łapy Gmina, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana zbiornikiem wody p.pożarowej. Ponadto przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci kanalizacji deszczowej i wodnej, które nie podlegają sprzedaży. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w akcie notarialnym umowy sprzedaży wraz z wpisem w księdze wieczystej, nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie dotyczącym tych sieci, wchodzących w skład przedsiębiorstwa KSC S.A. przebiegających przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tych sieci  w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania części miasta i gminy Łapy tereny te są przeznaczone pod działalność produkcyjną i usługowa, w tym przemysł: składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej aktualnie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt dokona trwałego ogrodzenia nieruchomości od strony nieruchomości fabrycznej cukrowni.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budowli  wynosi 105.000,00 (słownie: sto pięć tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10.500,00 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych.

4) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, gmina Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie, obejmującej działkę nr 1/18 o pow. 0,4405 ha (wydzielonej z działki 1/16), obręb 9 Łapy Dębowina, jednostka ewidencyjna 200206_5 Łapy Gmina, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem byłej strażnicy p.pożarowej o pow. użytkowej 133,61 m². Teren jest utwardzony betonem (częściowo płytami). Ponadto przez nieruchomość przebiegają podziemne sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodnej oraz centralnego ogrzewania i elektryczna, które nie podlegają sprzedaży. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w akcie notarialnym umowy sprzedaży wraz z wpisem w księdze wieczystej, nieodpłatnej służebności przesyłu w zakresie dotyczącym tych sieci, wchodzących w skład przedsiębiorstwa KSC S.A. przebiegających przez przedmiotową nieruchomość, a także prawo dostępu do tych sieci  w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji.

Dostęp do przedmiotowej nieruchomości będzie zapewniony poprzez ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, obejmującej działkę nr 1/19 o pow.10,2520 ha (powstałej z podziału działki 1/16) obręb 9 Łapy Dębowina, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00013274/3 służebności drogowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez w/w działkę do działki nr 1/18.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania części miasta i gminy Łapy tereny te są przeznaczone pod działalność produkcyjną i usługowa, w tym przemysł: składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej aktualnie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt dokona trwałego ogrodzenia nieruchomości od strony nieruchomości fabrycznej cukrowni.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli wynosi 220.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych netto, przy czym sprzedaż ta jest zwolniona z podatku VAT. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 22.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) złotych. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 2.200,00 (słownie: dwa  tysiące dwieście) złotych.

5.1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 211/1 o pow. 5,1140 ha, nr 14/8 o pow. 6,8460 ha, nr 102/7 o pow. 0,2040 ha, tj. o łącznej powierzchni 12,1640 ha, położonej w Łapach, powiat białostocki, woj. podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00013274/3, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. Na nieruchomości znajdują się między innymi ziemne zbiorniki wodno-ściekowe o ogólnej pojemności ok. 315 tys. m³ (aktualnie częściowo napełnione).

5.2) prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 343/2 o pow. 0,0351 ha położonej w Łapach, powiat białostocki, woj. podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BI1B/00061391/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy teren obejmujący opisane w pkt. 5.1 i 5.2 nieruchomości jest przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi.

Nieruchomości położone są w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej aktualnie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sprzedaż obejmuje łącznie obie nieruchomości. Nabywca ponosi we własnym zakresie koszty utylizacji – odprowadzenia ścieków do oczyszczalni oraz wszelkie inne koszty dostosowania nieruchomości do dalszego użytkowania.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości opisanych w pkt. 5.1 i 5.2 wynosi łącznie 675.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) brutto. Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 67.500,00 zł(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 6.750,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 18 lutego 2014 r. o godz. 10 w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem czego dotyczy, np.: „wadium – nieruch. Łapy dz. nr 14/16 – poz.1” w terminie do 15 lutego 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone na rachunek bankowy oferenta, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia licytacji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w byłej Cukrowni „Łapy” w Łapach w dni powszednie w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia poprzedzającego przetarg.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Włodzimierz Sobieszuk - tel. (85) 715 88 07, kom. 695 650 367.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz