Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-02-12 Przetarg na sprzedaż nieruchomości i urządzeń do produkcji palet w Rejowcu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż :

Przetarg I. prawa własności działki zabudowanej o nr 644/5 o powierzchni 0,2449 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie  IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr ZA1K/00033351/9 oraz prawa użytkowania wieczystego działek zabudowanych o numerach: 911 o pow. 0,7481 ha, 913/1 o pow. 0,0221 ha i 910/6 o pow. 0,5570 ha dla których w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: ZA1K/00059293/2, położonych w miejscowości Rejowiec - Osada ul. Fabryczna 16, kod pocztowy 22-160 Rejowiec, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tych działkach.

Cena wywoławcza wynosi 620.000,00 zł netto. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 62.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 10.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 11 marca 2014 r. o godz. 10.00 w Lublinie przy ulicy Krochmalnej 13 i w budynku administracyjnym pok. 208.

Przetarg II. prawa własności maszyn i urządzeń stanowiących czynną linię do produkcji europalet drewnianych wraz ze środkami transportu wg. wykazu dostępnego u sprzedającego

Cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł netto. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 35.000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 5.000,00 zł.

Licytacja odbędzie się dnia 11 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Lublinie przy ulicy Krochmalnej 13 i w budynku administracyjnym pok. 208.

Warunkiem przystąpienia do w/w przetargów jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem : „Przetarg I - Rejowiec - dz. 644/5 ; 911 ; 913/1 i 910/6 „ lub „Przetarg II - Rejowiec- linia produkcyjna europalet” do dnia 10 marca 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego dla przetargu „I”  lub w terminie wskazanym w fakturze VAT wystawionej dla sprzedaży aktywów w przetargu „ II „. O terminie podpisania aktu notarialnego i wystawienia faktury VAT  nabywcy zostaną powiadomieni pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego lub w terminie wskazanym w fakturze VAT, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

Przedmioty przetargów można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetargi po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udzielają :

 - Pan Leszek Garbacz – tel:  785 852 080

 - Pani Teresa Marczuk- tel:  695 650 136.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargów bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetargi w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz