Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-03-11 Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w woj. kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości wg numeracji oznaczonej poniżej:

11) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008- Mościska, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 32/1 o powierzchni 0,3000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001350/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj.30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31.03.2014 roku o godz. 9:00 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1.

12) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008- Mościska, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 31 o powierzchni 0,3900 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001350/1

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 3.800,00zł (słownie: trzy tysiące  osiemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 38,00 zł (słownie : trzydzieści osiem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31.03.2014 roku o godz. 9:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

13) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008- Mościska ,gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 69 o powierzchni 0,4300 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001351/8.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31.03.2014 roku o godz.10:00 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej 1.

14) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Radziki Małe, obręb Radziki Małe ,gmina Wąpielsk, powiat rypiński, województwo kujawsko- pomorskie, obejmującej działkę nr 236/1 o powierzchni 0,6081 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00025066/7

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 7.300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 73,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy złote).

Licytacja odbędzie się dnia 31.03.2014 roku o godz.10:30 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej.

15) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Radziki Małe, obręb Radziki Małe ,gmina Wąpielsk, powiat rypiński, województwo kujawsko- pomorskie, obejmującej działkę nr 236/3 o powierzchni 1,4482 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Rypinie prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00025066/7.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 16.900,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.690,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 169,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31.03.2014 roku o godz.11:00 w byłej Cukrowni Brześć Kujawski przy ul Przemysłowej.

16) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, obręb 0010 –Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie. obejmującej działkę nr 194/37 o powierzchni 0,1850 ha, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 55,1 m2, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00006270/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 11.500,00 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 1.150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 115,00 zł (słownie: sto piętnaście złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31.03.2014 roku o godz. 11:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

17) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 185/1 o pow. 0,3566 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0001 – Brodnica- Miasto, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00038553/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 115,00 zł (słownie: sto piętnaście złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31.03.2014 roku o godz. 12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” 87-880 Brześć Kujawski ul. Przemysłowa 1

18) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 42/3 o pow. 0,0589 ha położonej w miejscowości Brodnica, obręb 0001 – Brodnica- Miasto, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko - pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr TO1B/00038553/9.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 24.500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 2.450,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 245,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 31.03.2014 roku o godz. 12:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” 87-880 Brześć Kujawski ul. Przemysłowa 1

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 31.03.2014 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 27.03.2014 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości ……………… obejmująca działkę oznaczoną nr ………”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel.: 54 23 05 226, 695 650 165, 508 087 500.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz