Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-03-24 - Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego w byłej Cukrowni Wożuczyn: Wożuczyn Cukrownia 1, 22-640 Rachanie.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego:

Lp.

Przedmiot przetargu

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

VAT (%)

Postąpienie (zł)

1.

Ładowarka STALOWA WOLA Typ-ŁT-34, rok prod.1988. Nr inwentarzowy: WOŻ-5-58-580-3146

18.000

1.800

23

500

2.

Kosiarka rotacyjna do trawy. Rok produkcji 2002. Nr inwentarzowy 594/0334/WOÅ»

300

30

23

10

  3.

Przyczepa jednoosiowa typ N. Rok produkcji 2007. Nr inwentarzowy N01/27691/WOÅ»

 1.500

150

23

 50

Przetarg odbędzie się dnia 15 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w Wożuczynie Cukrownia 1, 22-640 Rachanie. Wpłata wadium – do dnia 14 kwietnia 2014 r. Warunkiem przystąpienia do w/w przetargu jest wniesienie wadium w powyższym terminie na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem, której pozycji dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2014 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca we własnym zakresie i na swój koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży. Przedmioty można oglądać w byłej Cukrowni „Wożuczyn”: Wożuczyn Cukrownia 1, 22-640 Rachanie w dni powszednie w godz. od 800 do 1400 , po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu pod nr. tel.: 695 650 219 lub 695 650 214.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu w całości lub w przypadku poszczególnych pozycji bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

« wstecz