Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-06-04 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie i w Tucznie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji ( Dz. U. Nr 27., poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż :

1. nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie przy ulicy Topolowej, obręb Janikowo M [040705_4], gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, obejmujących:

  • prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 80/11 o powierzchni 0,1659 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00074155/4,
  • prawo odrębnej własności lokalu użytkowego o powierzchni 153,84 m2 znajdującego się w budynku administracyjno-hotelowym posadowionym na działce 80/13 o powierzchni 0,4822 ha, dla którego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00034140/4, wraz z udziałem wynoszącym 66/1000 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr 80/13 oraz udział wynoszący 934/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki zabudowanej nr 80/13 o powierzchni 0,4822 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00032385/9, wraz z takim samym udziałem we współwłasności budynku administracyjno-hotelowego i jego urządzeń oraz w prawie użytkowania wieczystego działki nr 80/13,
  • prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 80/14 o powierzchni 0,2656 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00074155/4,

Cena wywoławcza sprzedaży wszystkich wyżej wymienionych praw wynosi łącznie 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia w akcie notarialnym - umowie sprzedaży nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu przez znajdujące się pod ziemią sieci (energia, woda, kanalizacja, telekomunikacja, centralne ogrzewanie) na rzecz właścicieli tych sieci oraz możliwości dostępu do tych sieci w celu dokonania napraw, remontu i konserwacji.

Licytacja odbędzie się dnia 26 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie przy ul. Topolowej 1, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem wadium – nieruchomość zabudowana nr 80/11, 80/13 i 80/14 w Janikowie w terminie do 24.06.2014 r.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności w Janikowie, ul Topolowa 1 w dni powszednie w godz. od 10:00 do 14:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Zięba tel. 661 666 047.

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ulicy Bydgoskiej, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,1504 ha oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 136/5, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00024223/7 wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Licytacja odbędzie się dnia 26 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie przy ul. Topolowej 1, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 136/5 w Tucznie” w terminie do 24.06.2014 r.

3. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ulicy Bydgoskiej, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, o powierzchni 0,1837 ha oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 136/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00024223/7 wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Licytacja odbędzie się dnia 26 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 w Miejscu prowadzenia działalności w Janikowie przy ul. Topolowej 1, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 136/7 w Tucznie” w terminie do 24.06.2014 r.

4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ulicy Bydgoskiej, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, o powierzchni 1,9425 ha oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 136/14, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00024223/7 wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej wynosi 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Licytacja odbędzie się dnia 26 czerwca 2014 r. o godz. 12:00 w Miejscu prowadzenia działalności w Janikowie przy ul. Topolowej 1, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 136/14 w Tucznie” w terminie do 24.06.2014 r.

5. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ulicy Bydgoskiej, obręb Tuczno [0021], gmina Złotniki Kujawskie, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, składającej się z działki numer 66/8 i z działki numer 67/2, o łącznej powierzchni 9,0880 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr BY1I/00024223/7 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wynosi 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Licytacja odbędzie się dnia 26 czerwca 2014 r. o godz. 1300 w Miejscu prowadzenia działalności w Janikowie przy ul. Topolowej 1, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana nr 66/8 i 67/2 w Tucznie” w terminie do 24.06.2014 r.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności w Tucznie, ul Bydgoska 10 w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Zbigniew Rak tel. 695 650 351.

Odnośnie wszystkich w/w nieruchomości w przetargu obowiązywać będą następujące zasady:

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo, każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz