Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-06-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości :

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, obręb 0001-M Brześć Kujawski 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 27/20 o pow. 5,2137 ha, wydzielonej z działki nr 27/11, która powstała z podziału działki nr 27/8, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053444/5, wraz z prawem własności  budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 435.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 43.500,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4.350,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 9:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, obręb 0001-M Brześć Kujawski 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 588 o pow. 4,1116 ha, powstałej ze scalenia działek o nr 27/18 i nr 27/23, powstałych z podziału geodezyjnego działki o nr 27/11, która uprzednio została wydzielona z działki nr 27/8, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta nr WL1W/00053444/5, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 835.000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 83.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset  złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 8.350,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 9:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brześć Kujawski, obręb 0001-M Brześć Kujawski 1, gmina Brześć Kujawski, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 27/21 o pow. 5,9344 ha, wydzielonej z działki nr 27/11, która powstała z podziału działki nr 27/8, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00053444/5, wraz z prawem własności  budynków , budowli i urządzeń  znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 1.610.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 161.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych ). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 16.100,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 10:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski” , 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

4) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Włocławek przy ulicy Tartacznej ,obręb 0007-Rózinowo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 148/2 o pow. 2,1175 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00061613/0 wraz z prawem własności  budynków , budowli i urządzeń  znajdujących się na tej nieruchomości.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 10:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

5) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008-Mościska, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 32/1 o powierzchni 0,3000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001350/1

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 3.000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30.06.2014 roku, o godz. 11:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

6) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008-Mościska, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 31 o powierzchni 0,3900 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001350/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 38,00 zł ( słownie: trzydzieści osiem złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 11:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

7) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościska, obręb 0008-Mościska, gmina Brzuze, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę nr 69 o powierzchni 0,4300 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00001351/8

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej tj. 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30.06.2014roku, o godz.12:00 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

8) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite, obręb 0010 –Ostrowite, gmina Brzuze, powiat rypiński, woj. kujawsko- pomorskie, obejmującej działkę nr 194/37 o powierzchni 0,1850 ha, wraz z prawem własności budynku gospodarczego o pow. użytkowej 55,1 m2, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, dla której w Sądzie Rejonowym w Rypinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1Y/00006270/1.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 11.500,00 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych) netto, do ceny uzyskanej w wyniku licytacji zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 1.150,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 115,00 zł (słownie: sto piętnaście złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 12:30 w budynku byłej „Cukrowni Brześć Kujawski”, 87-880 Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu w dniu 30.06.2014 roku jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, bank BGŻ S.A. numer konta bankowego 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 w terminie do dnia 27.06.2014 r. z dopiskiem „Wadium – nieruchomość położona w miejscowości ………… obejmująca działkę oznaczoną  nr ………”. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Ponadto, osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć  w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8:00 do 13:00 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerami tel: 54 23 05 226, 695 650 165, 508 087 500.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz