Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-06-26 Przetarg na sprzedaż środków transportowych z Oddziału „Cukrownia Dobrzelin”

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Dobrzelin” z siedzibą przy ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin, podaje do informacji, że w dniu 17 lipca 2014 r., w siedzibie Oddziału (świetlica w hotelu pracowniczym), odbędzie się w godz. niżej podanych, licytacja (przetarg ustny) następujących składników majątkowych:

 • poz. 1 o godz. 9.00,

 • poz. 2 o godz. 9.30,

 • poz. 3 o godz. 10.00,

 • poz. 4 o godz. 10.30,

 • poz. 5 o godz. 11.00

1.    Samochód Star 3W 200 – wywrotka, nr inwentarzowy DOB70739, nr rejestracyjny PBJ 6244,rok zakupu 1968, cena wywoławcza brutto 4.613,00 zł, kwota wadium 461,00 zł,

2.    Ładowacz kołowy Forschnit T174, nr inwentarzowy DOB50554, rok zakupu 1997, cena wywoławcza brutto 9.225,00 zł, kwota wadium 923,00 zł,

3.    Ładowarka hydrauliczna Ł 34, nr inwentarzowy 580/28099/DOB, rok zakupu 1985, cena wywoławcza brutto 22.755,00 zł, kwota wadium 2.276,00 zł,

4.    Ładowarka hydrauliczna Ł 34, nr inwentarzowy DOB50474, rok zakupu 1985, cena wywoławcza brutto 23.370,00 zł, kwota wadium 2.337,00 zł,

5.    Wózek widłowy/gaz typ Rak 1,6; prod. FUT Suchedniów, nr inwentarzowy 763/32838/DOB, rok zakupu 2002, cena wywoławcza brutto 7.995,00 zł, kwota wadium 800,00 zł.

Warunki licytacji:

 1. Oferenci, którzy chcą wziąć udział w licytacji są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości wskazanej dla każdej ruchomości w osobnym wierszu. Podane ceny są cenami brutto. Nabywcą zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w licytacji. Wysokość postąpienia w licytacji wynosi minimum 1 % ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu. Oferta jest wiążąca 30 dni od dnia zakończenia przetargu.

         Zbywca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub wycofanie z licytacji dowolnej ruchomości (lub dowolnych ruchomości), bez podania przyczyny.

         Wystawione do licytacji ruchomości można oglądać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 10.00 do 13.00. Dodatkowych informacji można uzyskać w dni robocze pod nr tel. 661 666 782 w godz. jw.  

         Przetarg, odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 roku „w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U.27.177 ze zm.)

 2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 lipca 2014 r. (włącznie) ze wskazaniem numeru inwentarzowego ruchomości (np. DOB 70739), której dotyczy wpłata wadium. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki/Oddziału, tj. do dnia 14.07.2014 r. włącznie.

 3. Wadium należy wpłacać na konto Oddziału „Cukrownia Dobrzelin” ul. Wł. Jagiełły 92, 99-319 Dobrzelin, numer rachunku BGŻ S.A. O/Kutno 66 2030 0045 1110 0000 0060 0220.

 4. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał licytację, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanej ruchomości.

 5. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po terminie licytacji. Kwota zwracanego wadium nie podlega oprocentowaniu.

 6. Oferent, który wygrał licytację na zakup konkretnej ruchomości, jest zobowiązany do dokonania zapłaty i odbioru ruchomości w ciągu 14 dni od daty licytacji. Jeżeli nie dokona zapłaty i odbioru w wyznaczonym terminie, następuje przepadek wadium, chyba, że Strony ustalą inny termin. Umowa sprzedaży-kupna zostanie sporządzona niezwłocznie, po wpływie całości kwoty za wylicytowaną ruchomość na konto Zbywcy.

 7. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu zapłaty ceny na konto wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe. Oferent jest zobowiązany do zapłaty całości ceny przed dniem wydania ruchomości.

 8. Sprzedawane ruchomości nie są objęte gwarancją, a odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Odbiór ruchomości na koszt kupującego.

« wstecz