Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-07-08 Przetarg na sprzedaż nieruchomości i aktywów znajdujących się w Ostrowcu Świętokrzyskim związanych z produkcją wapna palonego

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.) ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących aktywów:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb 0041, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmującej działkę nr 1/17 o pow. 2,2107 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI10/00033607/5, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce,

  2. zespół maszyn, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na opisanej w pkt 1) powyżej nieruchomości, służących do produkcji wapna palonego w lokalizacji Częstocice, których szczegółowy wykaz dostępny jest u organizatora przetargu oraz do pobrania poniżej, w Pliki do pobrania

  3. udziału wynoszący 1/5 części w nieruchomości zabudowanej stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości opisanej w pkt 1) powyżej tj. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb 41, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat Ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmującej działkę nr 1/12 o pow. 0,4001 ha.

Łączna cena wywoławcza ww. aktywów wynosi 1.410.000,00 zł netto (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100). Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 141.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 zł).

Licytacja odbędzie się dnia 06 sierpnia 2014 r. o godz. 12:00 w biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w lokalizacji Ostrowiec Świętokrzyski przy ulicy Świętokrzyskiej 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem „wadium – nieruchomość zabudowana Częstocice” w terminie do 04.08.2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny posiadać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby – wszystko pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.). Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się  od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo - odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela pracownik KSC S.A. lokalizacja Ostrowiec Świętokrzyski - Pan Mariusz Brzyski – tel. 695650054.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji. Dodatkowo, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz