Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

2014-07-09 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż :

    1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie przy ulicy Topolowej, obręb Nr 0004, Janikowo Obr. 4, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 87/31 o powierzchni 0,2151 ha, wydzielonej z działki o numerze ewidencyjnym 87/20, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00074155/4, wraz z prawem własności budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości z jednoczesnym ustanowieniem na niej nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie dostępu i korzystania z dwóch przewodów kanalizacyjnych znajdujących się w gruncie działki nr 87/31, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 87/15 położoną w Janikowie, obręb Nr 0004, Janikowo Obr. 4, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00030456/4.

Cena wywoławcza sprzedaży ww. nieruchomości zabudowanej wynosi 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 lipca 2014 r. o godz. 11:00 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie przy ul. Topolowej 1, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

      2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie przy ulicy Topolowej, obręb Nr 0004, Janikowo Obr. 4, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie składającej się z:

  • działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/32 o powierzchni 0,6914 ha, wydzielonej z działki o numerze ewidencyjnym nr 87/20, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00074155/4 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości,
  • działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/33 o powierzchni 0,2165 ha, wydzielonej z działki o numerze ewidencyjnym nr 87/27, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BY1I/00030456/4 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości

Cena wywoławcza sprzedaży ww. nieruchomości zabudowanej wynosi 185.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 18.500,00 zł (słownie: osiemnaści tysięcy pięćset złotych). Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).

Licytacja odbędzie się dnia 29 lipca 2014 r. o godz. 12:00 w miejscu prowadzenia działalności w Janikowie przy ul. Topolowej 1, Biuro Główne – Sala Konferencyjna.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w banku BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Toruniu o numerze 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem wadium – nieruchomość zabudowana nr 87/31 lub 87/32 i 87/33 w Janikowie w terminie do 28.07.2014 r.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w Miejscu prowadzenia działalności w Janikowie, ul Topolowa 1 w dni powszednie w godz. od 1000 do 1400 w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg po uprzednim uzgodnieniu terminu z niżej wskazaną osobą. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela Pan Wiesław Zięba tel. 661 666 047.

Odnośnie wszystkich w/w nieruchomości w przetargu obowiązywać będą następujące zasady:

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.

Osoby biorące udział w licytacji powinny posiadać:

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,

- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu

- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.

Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Dodatkowo każdy oferent powinien złożyć oświadczenie w trybie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi nie wcześniej niż po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie wcześniej, niż po podpisaniu aktu notarialnego.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

« wstecz